Magnhild Opdøl, Camilla Skibrek og Tone Berg Størseth!

Magnhild Opdøl
Picnic with Death

Camilla Skibrek
Beauty Sleep

 Tone Berg Størseth
There’s Nobody Living Who Couldn’t Stand All Afternoon In Front of a Waterfall

Akershus Kunstsenter viser i perioden 16. august – 22. september tre nye separatutstillinger av Magnhild Opdøl, Camilla Skibrek og Tone Berg Størseth.

Utstillingene kan leses som tre uavhengige prosjekter, men vi kan også finne overlappende problemstillinger. Tema vi møter er tilstedeværelse, tidsaspektet i en kunstnerisk handling, naturen som referanse og grunnlagsmateriale, – og ikke minst forskning i ulik materialitet. De tre kunstnerne er alle unge, men har rukket å markere seg med særegne prosjekter, og vi er stolte av å kunne presentere dem i Akershus Kunstsenter.

 

Magnhild Opdøl – Picnic with Death

I utstillingen Picnic with Death viser Magnhild Opdøl arbeider inspirert av det poetiske i døden. Sammen med detaljerte blyanttegninger inkluderer Opdøls praksis skulptur, fotografi, video og installasjon.

Ett av verkene som vises er ett utvalg arbeider fra det pågående prosjekt We’re afraid to go home in the dark. Der forandrer Opdøl ‘vintagepostkort´ av hjortedyr ved å tegne ut bakgrunnen og detaljer i bildene med svart tusj, og isolerer dermed bildet av dyret, gjør dag til natt, og forteller tilsynelatende den samme historien gjentatte ganger. De er intime arbeider som formidler stillheten, hjortens forventning og den intime roen i skogen. Som om de er forberedt på å forlate naturen og gå inn i en mørk, ukjent fremtid. Her representerer hjorten alle dyr. Den har i seg den søte Bambi, den kan være ett trofé eller sørge for klær og mat, den kan sees som både vill og tam, den har eleganse, og vokser seg gjennom stadier fra en usikker kalv til en monumental bukk.

Noen arbeider i utstillingen formidler ett øyeblikk av stillhet, en følelse av å gå glipp av noe som har skjedd, og bli fanget i øyeblikket etter. Du er i skogen, hører noe bak deg, men før du får snudd deg er det borte, og alt du ser er den tomme skogen, kanskje en grein som skjelver som ett spor etter det som var der.

Opdøls arbeider vekker både avsky og fascinasjon der hun sirlig avdekker naturens råskap og spenningen mellom en ekstatisk kjødelighet i objektene og en behersket og kontrollert hånd i tegningen, noe som gjør hennes prosjekt til en opplevelse som skjerper sansene.

 

Magnhild Opdøl (f.1980) har en MFA fra National College of Art and Design, Dublin, i tillegg til studier ved Nordiska Konstskolan i Kokkola, Finland. Opdøl har en rekke separatutstillinger bak seg både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. Kunstmuseet KUBE, Tegnerforbundet, Galway Arts Centre, Haugesund Billedgalleri og Butler Gallery, Kilkenny. Hun mottok i 2012 en Artists Residency i Fire Station Artists Studios, Dublin og er aktuell med utstillinger i Galleri LNM, Buskerud Kunstsenter og Agder Kunstsenter i 2014.

Utstillingen er støttet av Statens Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond Prosjektstøtte.

 

Tone Berg Størseth – There´s Nobody Living Who Couldn´t Stand All Afternoon In Front of a Waterfall 

 

I hold my breath and then count to three
On and on, outworn. It must be five hundred degrees

Dear Life, you felt so close tonight.

Tone Berg Størseth arbeider hovedsakelig med tegning, men tidvis også skulptur, installasjon og tekst. Utstillingen There´s Nobody Living Who Couldn´t Stand All Afternoon In Front of a Waterfall presenterer en serie monumentale tusjtegninger og en treskulptur som skildrer ulike øvelser og ritualer som allerede har pågått, og som reflekterer rundt vår oppfattelse av tilstedeværelse, tid og rom.

Innenfor strenge, selvpålagte rammer har hun latt arbeidene utvikle seg som en organisk prosess, og i kontrast til strengheten i arbeidsformen har et poetisk resultat trådt frem. Verkene kan leses som abstrakte portretter der arbeidsprosessen har fungert som en plattform for historiefortelling.

Tone Berg Størseth (f.1985) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og China Art Academy, og har de siste årene gjort prosjekter ved blant annet 0047, Sørlandsutstillingen, One Night Only, Galleri KHM og Holodeck. Hun er også en del av kunstnerkollektivet Oi Brenda. I 2014 er hun aktuell med utstilling på Nordnorsk Kunstnersenter.

Prosjektet har mottatt støtte fra Statens Kunstnerstipend.

 

 

Camilla Skibrek
Beauty Sleep

 Camilla Skibrek gikk ut av Kunstakademiet i 2012 med avgangsutstillingen Licking My Way Through Wood. I dette prosjektet ble materialitet satt opp mot tid og tilstedeværelse, og den kunstneriske handlingen ble diskutert opp mot meningsinnhold.

I hennes nye utstilling Beauty Sleep henter Skibrek inspirasjon fra 1800-tallets poeter, og gjennom fotografi, skulptur og installasjon reflekterer hun på poetisk og sobert vis omkring forgjengelighet som tilstand.

Skibrek anvender i flere arbeider marmor som utgangspunkt og metafor. Gjennom det bearbeidede og balanserte uttrykket aner vi en underliggende dualitet mellom det forknytte og tøylede på en side, satt opp mot det frie, vektløse og forførende.

Utstillingen presenterer fire skulpturer og tre fotografi. Dette er Skibreks første separatutstilling.

 

Vises i perioden 16. august – 22. september.
Utstillingene er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen.

 

 

Magnhild Opdøl
Picnic with Death

Tone Berg Størseth
There’s Nobody Living Who Couldn´t Stand All Afternoon in Front of a Waterfall

Camilla Skibrek
Beauty Sleep

 

From 16 August through 22 September, Akershus Art Centre will be showing three solo exhibitions by Magnhild Opdøl, Camilla Skibrek, and Tone Berg Størseth.

 

The exhibitions can be understood as three independent projects, but do overlap thematically in certain ideas. The exhibition themes are presence, the temporal aspect of the artistic act, nature as reference and fundamental substance – and not least, an exploration of various materialities. All three artists are young, but have made their mark with distinctive projects, and we at Akershus Art Centre are proud to be able to present their work.

 

Magnhild OpdølPicnic with Death

In Picnic with Death, Magnhild Opdøl shows us work inspired by the poetic aspect of death. Opdøl’s work includes sculpture, photography, video, and installation, in addition to highly detailed pencils.

 

Among the pieces on display is a selection of work from her on-going project We’re Afraid to Go Home in the Dark. In it, Opdøl alters vintage post cards featuring deer by covering the background and details of the image in black marker, thereby isolating the image of the animal, turning day into night, and telling what appears to be the same story multiple times. These are intimate pieces that convey the silence, the deer’s anticipation, and the close calm of the forest, as though the deer is preparing to leave nature and enter a dark, unknown future. In this, it represent all animals. The deer resembles sweet Bambi, yet could be a trophy, or provide clothes and food, could be seen as wild or tame, always elegant, as it grows from unsteady calf to monumental bull.

Some pieces in the exhibition express a moment of silence, a feeling of having missed something that just happened and being trapped in the moment after. You’re in the forest, hear something behind you, but before you can turn around, it is gone, and all you can see is the empty forest, maybe just a quivering branch showing that something was there.

 

Opdøl’s work arouses both revulsion and fascination as she deftly uncovers nature’s brutality. The tension between the ecstatic carnality within her objects and the restrained, controlled lines of her drawings make her project an experience that sharpens the senses.

 

Magnhild Opdøl (b. 1980) holds a master’s degree in Fine Arts from the National College of Art and Design, Dublin, and has studied at the Nordic Art School in Kokkola, Finland. Opdøl has a number of solo exhibitions to her name both nationally and internationally, among them, at KUBE Art Museum, Tegnerforbundet [the Norwegian Illustrators Association], Galway Arts Centre, Haugesund Museum of Fine Arrt, and Butler Gallery, Kilkenny. In 2012, she was awarded an Artist’s Residency at Fire Station Studios, Dublin and will be exhibiting work at Gallery LNM, Buskerud Art Centre, and Agder Art Centre in 2014.

 

This exhibition is supported by the National Exhibition Fund, the Norwegian Arts Council, and the Visual Artists Compensatory Fund’s Project Support.

 

 

Tone Berg StørsethThere’s Nobody Living Who Couldn’t Stand All Afternoon in Front of a Waterfall

 

I hold my breath and count to three


On and on, outworn. It must be five hundred degrees

Dear Life, you felt so close tonight

 

Tone Berg Størseth works mainly with drawing, but at times also with sculpture, installation, and text. The exhibition There’s Nobody Living Who Couldn’t Stand All Afternoon in Front of a Waterfall presents a series of monumental inks and a wooden sculpture depicting various practices and rituals that have occurred, and reflects on our perception of presence, time, and space.

Within a strict, self-imposed framework, Størseth has let her work develop through an organic process, and in contrast to her strict method, a poetic result has emerged. Her work can be seen as abstract portraits within which her process has functioned as a platform for storytelling.

Tone Berg Størseth (b. 1985) was educated at the National Academy of Art, Oslo and the China Art Academy, and has over the past few years done projects at 0047, the Southern Norway Exhibition, One Night Only, Gallery KHM, and Holodeck, amongst others. She is also part of the artists collective Oi Brenda. In 2014, she will have an exhibition at the Northern Norway Art Centre.

This project has been supported by the National Artists Scholarship.

 

Camila SkibrekBeauty Sleep

Camila Skibrek graduated the National Academy of Art in 2012 with the exhibition Licking my Way Through Wood, which juxtaposed materiality with time and presence, and in which the act of creating art was examined in relation to the meaning contained.

In her new exhibition, Beauty Sleep, Skibrek draws inspiration from 17th century poets, and through photography, sculpture, and installation, reflects poetically and soberly on the transience as a state.

Skibrek employs marble as a starting point and metaphor in several of her pieces. Through its carefully chiselled and balanced expression, we find hints of an underlying duality inhibition and restraint on the one hand, and freedom, weightlessness, and seductiveness on the other.

The exhibition comprises four sculptures and three photographs, and is Skibrek’s first solo exhibition.

Will be shown 16 August through 22 September.
Exhibitions curated by Rikke Komissar and Tor Arne Samuelsen.