Frode Markus: Don’t Quit Your Day Blob

Frode Markhus, Beist
Frode Markhus, Beist

Tematisk dreier arbeidene til Frode Markhus seg om en serie drømmeaktige projeksjoner, med et element av selvportrett. Man kan si det er en type rastløs eskapisme her, men og en slags portrettering av Markhus sin søken etter både en malerisk og tematisk identitet.

De narrative fragmentene som til sammen utgjør arbeidene hans, har over de siste årene for lengst gått inn i en større overbyggende fortelling. Denne måten å jobbe på – med de mange fragmentene som verkene utgjør – har aldri blitt avløst av noe endelig tema. Eller, det vil si, det opprinnelige målet om tematisk og narrativ sammenheng har etter hvert blitt forlagt til fordel for en vedvarende og uforløst føljetong som alle verkene er en del av.

For Markhus har maleriet både en kroppslig og rituell karakter som veksler mellom løsning og oppløsning, mellom klarhet og sammenblanding, mellom det poetiske og det primitive, det forføreriske og det irrasjonelle. Disse motstridende egenskapene er i en konstant og gjensidig bevegelse i en subjektiv begjærslogikk. Denne konstante flyten kan også forstås som en alkymistisk prosess som frembringer «gull» av en noe kuriøs karakter.

Markhus sier selv: «Hovedmålet mitt er uansett at det fungerer innenfor sitt eget sett estetiske og formale parametere, slik kan det transcendere mening og anta en kropp av seg selv. Som i en dårlig B-film som bare føles riktig, selv om plottet er ute og kjører.»

Utstillingen vises til 15. desember.

Frode Markhus (f. 1977) er utdannet ved Piet Zwart Instituttet i Rotterdam, Nederland (MA) og ved Kunsthøyskolen i Oslo avdeling Kunstakademiet (BA). Han har blant annet hatt separatutstillinger på One Night Only, UKS, Oslo, (2013); Grünerløkka Kunsthall, Oslo (med Gunvor Nervold Antonsen, 2013); Doldrums & Humdrums, One Night Only, Zurich (2012); Østfold Kunstsenter, Fredrikstad, Norge (2011) og galleri NoPlace, Oslo (2011). Markhus har deltatt på en rekke gruppeutstillinger blant annet Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo (2013), Gallery D.O.R, Brussels, Belgia (2012) og Galleri LNM, Oslo (2008). Han har for tiden BKHs arbeidsstipend, og er parallelt med Akershus Kunstsenter aktuell med utstilling i Galleri TM51. Markhus er fra Sandnes i Rogaland, og bor og arbeider i Oslo.

http://frodemarkhus.com

 

Frode Markhus

Don’t Quit Your Day Blob

Thematically, Frode Markhus’ work involves a series of dream-like projections with an element of self-portraiture. One might say that there is a restless escapism to it, but also a kind of depiction of Markhus’ search for both painterly and thematic identity.

The narrative fragments that together make up his work have long since progressed into a larger, overarching narrative. This method, with the many fragments that individual pieces constitute, has never given way to any decisive theme. Or —that is to say — his original aim of thematic and narrative correlation has gradually been displaced in favour of a lasting and unresolved series, of which all the pieces form an instalment.

For Markhus, painting has both a corporeal and a ritual character, which shift between resolution and dissolution, clarity and ambiguity, the poetic and the primitive, the seductive and the irrational. These conflicting properties are in constant and reciprocal motion within a subjective logic of desires. That constant flow can also be understood as an alchemical process that creates ‘gold’ of a somewhat curious nature.

According to Markhus himself: ‘Either way, my goal is that it works within its own set of aesthetic and formal parameters, so that it can transcend meaning and take its own form. Like a B-movie that just feels right, even if the plot makes no sense.’

Frode Markhus (b. 1977) took his master’s at the Piet Zwart Institute in Rotterdam and a bachelor’s at the National Academy of Art in Oslo. He has held a number of solo exhibitions, including at One Night Only at the Young Artists’ Society, Oslo (2013), Grünerløkka Art Hall, Oslo (with Gunvor Nervold Antonsen, 2013), Doldrums & Humdrums at One Night Only, Zurich (2012), Østfold Art Centre in Fredrikstad, Norway (2011), Gallery NoPlace, Oslo (2013), Gallery D.O.R., Brussels (2012), and Gallery LNM, Oslo (2008). Presently, he receives the Visual Artists’ Assistance Trust’s work grant. During this exhibition period, his work can also be seen at Gallery TM51. Markhus is from Sandnes in Western Norway, and lives and works in Oslo.

http://frodemarkhus.com