Gunvor Nervold Antonsen: Tidlige bilder

Gunvor Nervold Antonsen
Gunvor Nervold Antonsen

Gunvor Nervold Antonsen arbeider med tekstile montasjer, treskulptur og maleri i en eksperimentell, intuitiv og personlig fundert tilnærming.

Nervold Antonsen utforsker spenningsfeltene mellom det to- og tredimensjonale, mellom verkenes individualitet og masse, og mellom den private og allmenne opplevelse. Hun er opptatt av kunstens flerstemte, urene uttrykk, mange identiteter og viktigheten av den kunstneriske prosessen. Den kunstneriske prosessen fanger et spenn mellom vitalitet og død, fra en begynnelse der kunstens objekter er levende når de er under tilblivelse, før de avsluttes og frosses i en endelig presentasjon eller en utstilling. Den kunstneriske prosessen kan også referere til et avhengighetsforhold og motsetningsforhold i «den store sammenhengen» mellom menneske, bevissthet, natur og syklus.

Metaforen «tidlige bilder» kan romme ytterpunkter og motsatser omkring det å se, oppleve og gjenoppleve. Nervold Antonsen benytter seg av poesiens og det visuelle språkets evne til å respondere på hverandre, og forsøker slik å knytte sammen materielle og immaterielle opplevelser og former.

Utstillingen Tidlige bilder handler om disse iakttakelsene, og om forsøket på å skape en visuell syklus og romlig komposisjon der tematikk og materialitet forenes, og der alle ulike emner, virke og verk forenes i en felles opptreden, en slags hybridenes poesi.

 

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974) har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, med tilleggsfag i Moderne estetisk teori fra Universitetet i Oslo. Hun kan vise til en rekke separatutstillinger, blant annet Spring Burial, Kunstnerforbundet, Oslo (2013); Selvportrett uten briller, Lillesand Kunstforening, Bodø Kunstforening, Kristiansund Kunstforening, Trondheims Kunstforening (2012); Polyfonisk stillstand, SOFT galleri, Oslo (2011). Av deltakelse i kollektivutstillinger kan nevnes SLUMP, Gustavsbergs Konsthall, Stockholm; Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal (2011/2012), og Høstutstillingen (2010, 2011, 2013).

Hennes verk er innkjøpt av blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, og av Utenriksdepartementet til Den norske ambassaden i Astana, Kasakhstan, Den norske ambassaden i Beijing, Kina. Nervold Antonsen bor og arbeider i Oslo og Rollag.

http://www.gunvornervoldantonsen.com/

Utstillingen vises til 15. desember.

 

Gunvor Nervold Antonsen

Early Images

Gunvor Nervold Antonsen works with textile constructions, wooden sculpture, and painting, in an experimental, intuitive approach based on personal experience.

Nervold Antonsen explores the grey areas between the two- and three-dimensional, between the individual pieces character and mass, and between private and public experience. She interested in art’s polyphonous, impure expression, numerous identities, and the importance of the artistic process. The artistic process captures a span between vitality and death, from a beginning, where artistic objects are alive during creation, before they are finished and frozen in a final presentation or exhibition. The artistic process can also refer to dependency and contradiction between humans, consciousness, nature, and cycles in ‘the grand scheme of things’.

The metaphor ‘early images’ can encompass extremes and opposites when it comes to seeing, experiencing, and re-experiencing. Nervold Antonsen employs poetry’s and visual language’s ability to respond to one another, trying to tie together material and immaterial experiences and shapes.

Early Images is about these observations, and about trying to create a visual cycle and spatial composition where theme and materiality are united, and where all different media, processes, and pieces are brought together in a kind of hybrid poetry.

 

Gunvor Nervold Antonsen (b. 1974) was educated at the National Academy of Art in Bergen, and also read Modern Aesthetic Theory at the University of Oslo.  She has had several solo exhibitions, including Spring Burial at the Artists’ Association, Oslo (2013), Self-portrait without Glasses at Lillesand, Bodø, and Trondheim Art  Associations (2012), and Polyphonic Stillness at SOFT Gallery, Oslo (2011). Among the group exhibitions she has participated in are SLUMP at Gustavberg Art Hall, Stockholm and Bomuldfabriken Art Hall, Arendal, Norway (2011–2012), and the National Exhibition (2010, 2011, 2013).

Nervold Antonsen’s work has been purchased by the Norwegian Museum of Art and Design in Trondheim and by the Norwegian Foreign Office for the Norwegian embassies in Astana, Kazakhstan and Beijing, China. Nervold Antonsen lives and works in Oslo and Rollag, Norway.

http://www.gunvornervoldantonsen.com/

Exhibitions are on display until 15 December 2013.