Sten Are Sandbeck: Phantasy

For english text, scroll down:

Sten Are Sandbeck, internal object x
Sten Are Sandbeck, internal object x. Foto: Øystein Thorvaldsen

Med utstillingen Phantasy søker Sten Are Sandbeck å alliere seg med betrakteren i en felles skaperprosess for å lage en forestilling der betrakteren kan møte seg selv. Fokuset ligger på forholdet mellom betrakteren og kunstobjektet hvor innbyrdes relasjoner og romforløp spiller vel så stor rolle som objektenes isolerte uttrykk.

Utstillingens tittel refererer til psykoanalytiker Melanie Kleins objektrelasjonsteori. Hun bruker begrepet «phantasy» om ubevisste mentale prosesser som oppstår i vårt møte med ytre fenomener. Dette omdannes til et sett indre gjenstander («internal objects») som er farget av aspekter vi har projisert inn i dem. De indre gjenstandene oppleves som relatert til hverandre i seg selv og virker hele tiden tilbake på hvordan vi opplever og forholder oss til hverandre og verden omkring.

Kunstobjektene fungerer i denne utstillingen som både triggere og mottagere av mentale overføringer. Slik blir kunstrommet stående i en kryssild av projeksjoner mellom kunstner og betrakter. Hvilken flyt av assosiasjoner betrakteren får – hva vi ser, tenker og føler – blir det egentlige studie-objektet. Det provisoriske uttrykket og den teatrale scenografien spiller her en paradoksal dobbeltrolle: det er det som innbyr til fantasi, og samtidig det som skal bryte illusjonen og derigjennom gjøre betrakteren i stand til å identifisere sin egen rolle.

Utstillingen vises til 15. desember.

Sten Are Sandbeck (f. 1969) kan vise til to nylige separatutstillinger, henholdsvis Fashion Ghost ved Trondheim Kunstmuseum, og Opening Reception: The Gates to Hell ved Vigelandmuseet (begge 2012/13). Han deltok også ved Skulpturbiennalen og Høstutstillingen (begge 2013). Sandbeck har tidligere hatt flere separatutstillinger ved galleri GAD (Oslo) og deltatt på utstillinger i Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F-15 og kunstforeningene i Oslo, Haugesund og Kristiansand, samt ved en rekke kunstnerstyrte visningssteder i inn- og utland. Sandbeck henter sin utdannelse blant annet fra Kunsthøgskolen i Bergen, Institutt for Industridesign i Oslo, fakultetet for arkitektur ved Milano Polytekniske Høyskole, fakultetet for design ved Universitetet i Essen og Jaques Lecoq teaterskole og Les Ateliers ENSCI i Paris. Sten Are Sandbeck bor og arbeider for tiden på Modum.

http://www.stenaresandbeck.no/

::::::::::

English version :

Sten Are Sandbeck

Phantasy

«I am your phantasy, and you are mine.»

-xx

With the exhibition Phantasy, Sten Are Sandbeck seeks to ally with the viewer in a joint creative process wherein we may encounter ourselves. Focus is on the association of the beholder with the art object, where the objects’ mutual relations and spatial constellation play as important a role as individual expressions.

The exhibitions title refers to psychoanalyst Melanie Klein’s object relations theory. Klein uses the term “phantasy” to indicate subconscious mental processes that arise when we encounter external phenomena. These processes are converted into a set of “internal objects”; entities within ourselves that are shaped by traits we have projected onto them. The internal objects are perceived as intrinsically related and constantly feed back into our experience of the people and world around us.

The pieces in the exhibition serve as both triggers and recipients of mental projections. The art space is left in a crossfire of projections between artist and onlooker, inciting a flow of associations. What we see, think and feel becomes the true object of study. In this, the provisional expression and the theatrical scenography play a double role: they invite fantasy, but at the same time, break the illusion, and thereby make it possible for the viewer to identify their own role in the piece.

 

Sten Are Sandbeck (b. 1969) has recently had two solo exhibitions, Fashion Ghost at Trondheim Museum of Art and Opening Reception: the Gates to Hell at the Vigeland Museum (both 2012–2013). He also participated in the Sculpture Biennial and the National Exhibition (both 2013). Sandbeck has previously had numerous solo exhibitions at Gallery GAD (Oslo), and participated in exhibitions at Vestfossen Art Laboratory, Gallery F-15, and the Art Associations of Oslo, Haugesund, and Kristiansand, as well as a number of artist-run exhibition rooms in Norway and abroad. Sandbeck has studied at the National Academy of Art in Bergen, the Industrial Design Institute in Oslo, the Department of Architecture at Milan Polytechnic, the Department of Design at the University of Essen, and the Jacques Lecoq School of Theatre and Les Ateliers ENSCI in Paris. Currently, Sten Are Sandbeck lives and works in Modum in Norway.

http://www.stenaresandbeck.no/