1814 Revisited: sideprogram

I løpet av utstillingsperioden inviterer vi til flere kunstnersamtaler, workshop og debatter. Vi oppdaterer siden fortløpende. Alle arrangementene er gratis!

(For English, please scroll down)

Debatt: «Tyskertøsene» – vår svarte plett i etterkrigshistorien
Vi har alle hørt uttrykket «tyskertøs», men hva betyr begrepet egentlig, og hvem var jentene som fikk den lite flatterende betegnelsen? Hvilken rolle spilte den norske stat i etterkrigsoppgjøret overfor disse kvinnene, og finner vi spor av kjønnsdiskriminering i det statlige oppgjøret?

Gjennom ulike foredrag vil vi søke å forstå hvordan over 10 000 kvinner kunne bli internert i ulike leire i Norge etter andre verdenskrig, og ikke minst hvordan mange av dem ble deportert til Tyskland, med enveisbillett i kofferten.

I debatten presenteres ulike vinklinger, og gjennom et bredt sammensatt team av innledere og debattanter blir kvelden garantert spennende, enten du er interessert i det historiske, det juridiske eller det kjønnsmessige aspektet ved behandlingen av tyskertøsene.

Debatten springer ut fra installasjonen FREMDGEHEN av Lars Ø. Ramberg, som vises i Mago A på Eidsvoll Verk. Debatten er støttet av Fritt Ord.

Dato:    onsdag 11. juni kl. 18.30–21.30
Sted:    Litteraturhuset, Oslo

For utfyllende program, følg med på www.akershuskunstsenter.no, eller på Facebook under 1814 Revisited.

Workshop: LISE BJØRNE LINNERT
Vi inviterer til workshop og samtale med Lise Bjørne Linnert. I prosjektet Cruelty has a Human Heart samarbeider Linnert med filosof Lars Fredrik Svendsen, forfatter av boka Ondskapens filosofi, og sammen ser de på hva som ligger bak begrepet og fenomenet ondskap. I dette arrangementet forteller Bjørne Linnert mer om bakgrunnen for sitt prosjekt, hvordan det har blitt gjennomført og hennes tanker om prosess og videre arbeid med det pågående prosjektet Cruelty Has a Human Heart. Det blir også foredrag ved filosof Svendsen, og arrangementet avsluttes med work­ shop, der deltakerne selv får anledning til å skrive sitater til verket.

Dato:    søndag 15. juni kl. 13.00–16.00
Sted:    Stallgården, Eidsvoll Verk

Kunstnersamtale: TROND HUGO HAUGEN
Trond Hugo Haugen har tatt utgangspunkt i det kjente maleriet Eidsvold 1814 malt av Oscar Wergeland, som står som en visualisert versjon av den norske Grunnloven. Haugen vil i sin presentasjon fortelle om utgangspunktet for sitt prosjekt Et Riksportrett, der han har samlet et utvalg av den norske befolkningen til et bilde av Norge anno 2014.

Dato:    søndag 6. juli kl. 13.00–14.00
Sted:    Mago A, Eidsvoll Verk

Kunstnersamtale: PIERRE LIONEL MATTE
Prosjektet Jeg har et pass altså er jeg tar utgangspunkt i en dagbok Matte førte i perioden 1997–2001, der han utfordret seg selv til å nedtegne sine usensurerte tanker knyttet til hendelser omkring fenomenet fremmedfrykt.

Verket som vises i Mago A er en ny versjon, basert på dagboknedtegnelser fra 2013/14, der kunstnerens møte med romfolket blir utgangspunkt for en observasjon av egne reaksjoner. Behandlingen av romfolket er en nasjonal og internasjonal utfordring, som til syvende og sist også gjelder hver og en av oss. Gjennom personlige historier i rekonstruerte norske pass knyttes opplevelsen av egen identitet opp mot nasjonalitet, fremmedfrykt og inn­ vandring.

Dato:    søndag 31. august kl. 13.00–14.00
Sted:    Mago A, Eidsvoll Verk

Debatt: OVERVÅKINGENS KONSEKVENSER
Med seminaret Overvåkingens konsekvenser ønsker vi å rette fokus mot et av samfunnets store utfordringer: overvåking som fenomen, og de konsekvenser dette medbringer for oss som individer.

Overvåkning er en del av vår moderne tid, noe som illustreres tragikomisk i filmen Modern Times av Chaplin fra 1936. Her blir vi presentert for et scenario fra en fabrikkarbeiders liv, der direktøren følger de ansattes arbeid gjennom utallige overvåkningskameraer. Målet til ledelsen er selvsagt mest mulig effektivitet hos de ansatte.

En annen som har behandlet overvåking i kunsten er George Orwell. I sin kjente roman 1984 (1948) beskriver han et framtidsscenario der tankepolitiet til enhver tid overvåker innbyggerne. Bak overvåkingen står en ikke-personifisert storebror, et parti som styrer landet, folket og alle deres bevegelser.

Overvåking som fenomen blir av mange sett på som både trygghetsskapende og kriminalitetsbekjempende, men det ligger også tydelig makt bak en slik handling. I seminaret vil vi søke å belyse ulike sider ved overvåking, fra aspekter som går på endret personadferd, til de større samfunnsmessige strukturene. Hvordan påvirker det oss mennesker at noen kan følge vår adferd, enten det er gjennom lagring av trafikkdata eller videokameraer i offentlig rom. Finner vi endret personadferd? Og hvor står hensynet til personvernet når alle innbyggerne blir definert som en potensiell trussel mot samfunnet?

Dato:     2. september (tidspunkt kommer)
Sted:      Litteraturhuset, Oslo

For dato, sted og utfyllende program, se www.akershuskunstsenter.no, eller på Facebook under 1814 Revisited. Debatten er støttet av Fritt Ord.

Workshop: HILDE MAISEY
Har du hjertesak du leter etter muligheter for å behandlet politisk eller bare er nysgjerrig, ta turen innom Hilde Maiseys workshop!

Politikk er styrt av mennesker og påvirket av forskjellige mobiliseringer. Arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen er to eksempler på bevegelser som har hatt stort gjennomslag. Andre mobiliseringer som for eksempel foreldres kamp for trygg skolevei, ungdommenes kamp for fritidsklubber og kulturlivets engasjement for midler til kultur, skaper også forandringer rundt oss. Som politisk aktiv har Hilde Maisey lært og erfart mye når det gjelder valg av virkemidler for å fremme en sak, og gjennom boken Håndbok i politisk innflytelse, presentert i utstill­ ingen deler hun sin kunnskap med leserne. I workshopen inviterer Maisey til et verksted for å påvirke politisk.

Dato:    lørdag 6. september kl. 14.00–17.00
Sted:    Mago A, Eidsvoll Verk

Vi oppdaterer siden fortløpende, følg med for mer informasjon.

***

Accompanying programme 

During the exhibition period, artist talks, workshops and debates will be held. All events are free of charge.

Debate: The “German sluts” – a black mark in our post-war history
In Norway the expression “German slut” is a familiar one, but what does the term really mean and who were the girls who were given this unflattering designation? What was the role of the Norwegian state in the post-war treatment of these women and are there traces of gender discrimination in the state’s actions?

Through various lectures we will attempt to understand how over 10 000 women could have been interned in various camps in Norway after the Second World War, and how many of them ended up being deported to German with a one-way ticket in their suitcase.

Various angles will be presented in the debate and a broadly-based team of speakers will guarantee an exciting evening, whether you are interested in the historical, legal or gender-related aspects of the treatment of the “German sluts”.

The debate derives from the work FREMDGEHEN [tr. Unfaithful) by Lars Ø. Ramberg, which is being shown in Mago A at Eidsvoll Verk. The debate is sponsored by Fritt Ord.

Date:        Wednesday 11 June 18.30–21.30
Where:    Litteraturhuset, Oslo

Workshop: LISE BJØRNE LINNERT
In her project Cruelty has a Human Heart, Lise Bjørne Linnert collaborates with the philosopher Lars Fredrik Svendsen, author of the book Ondskapens filosofi [tr. The Philosophy of Evil]. Together they examine what lies behind the concept and phenomenon of evil. In this event, Bjørne Linnert tells us more about the background for her project, how it has been carried out and her thoughts about the process and future work with the ongoing project Cruelty Has a Human Heart. There will also be a lecture with the philosopher Svendsen, and the event will end with a workshop in which the participants themselves will be given the opportunity to write quotes for the work.

Date:        Sunday 15 June 13.00–16.00
Where:    Stallgården, Eidsvoll Verk

Artist talk: TROND HUGO HAUGEN
Trond Hugo Haugen has taken as a starting point Oscar Wergeland’s famous painting Eidsvold 1814, which stands as a visualisation of the Norwegian Constitution. In his presentation, Haugen will talk about the starting point for his project Et riksportrett, in which he has brought together a cross section of the Norwegian population for a picture of Norway in the year 2014.

Date:       Sunday 6 July 13.00–16.00
Venue:    Mago A, Eidsvoll Verk

Artist talk: PIERRE LIONEL MATTE
The project I have a passport therefore I am takes as its starting point a diary kept by Matte during the period 1997–2001, in which he challenged himself to write down his uncensored thoughts relating to events connected to the phenomenon of fear of foreigners.

The work that will be displayed at Mago A is a new version based on diary notes from 2013/14, where the artist’s encounters with Romany people form the basis of an observation of his own reactions. The treatment of Romany people is a national and international challenge that ultimately concerns every one of us. Through personal stories in reconstructed Norwegian passports, a sense of one’s own identity is coupled to issues of nationality, fear of foreigners and immigration.

Date:        Sunday 31 August 13.00–16.00
Where:    Mago A, Eidsvoll Verk

Debate: THE CONSEQUENCES OF SURVEILLANCE
Through the seminar Overvåkingens konsekvenser [tr. The Consequences of Surveillance] we wish to focus on one of the great challenges in society: the phenomenon of surveillance and the consequences this entails for us as individuals.

Surveillance is a feature of our modern age, as we see illustrated in a tragic-comic way in the Chaplain film Modern Times from 1936. Here we are shown a scenario from the life of a factory worker, in which the director follows the employees’ work by means of countless surveillance cameras. The goal of the leadership is naturally the greatest possible productivity from the workers.

Another person who has treated surveillance in art is George Orwell. In his famous novel 1984 from 1948, he describes a future scenario in which the ‘thought police’ constantly keep watch over the people. Behind the surveillance is a non-personified Big Brother, a party that governs the country, the people and all their movements.

Surveillance as a phenomenon is often regarded as a security and anti-criminal measure, but a clear sense of power also rests behind it. In the seminar we will attempt to shed light on various aspects of surveillance, from matters of changes in personal behaviour to broader social structures. How does it affect us as people when others can observe our behaviour, whether it be through storing traffic data or video cameras in public spaces. Do we find changes in behaviour? And what becomes of personal liberty when all citizens are defined as a potential threat to society?

Date:        Tuesday 2 September (time tba)
Where:    LItteraturhuset, Oslo

For time and more detailed programme, see www.akershuskunstsenter.no, or on Facebook under 1814 Revisited.  The debate is sponsored by Fritt Ord.

Workshop: HILDE MAISEY
In her political activities, the artist Hilde Maisey has learned and experienced a great deal in terms of what means to employ to promote a case. Through her book An activist’s guidebook for political influence, which is presented in the exhibition, she shares her knowledge with the readers.

In the workshop, Maisey will talk about the involvement that lies behind the handbook, and by means of tasks and discussions with the participants, the event will be a mixture of artist presentation and workshop. The goal is to engage people in political activity and to reinforce participants’ knowledge about how to successfully promote a cause.

Date:       Saturday 6 September 14.00–17.00
Venue:    Mago A, Eidsvoll Verk

For updated information on all the events, see www.akershuskunstsenter.no