Crispin Gurholt

Crispin Gurholt
Live Photo #26: Lillestrøm 

Crispin Gurholt

(scroll down for English)

Gjennom hele sin karriere har Crispin Gurholt jobbet konsekvent med sine ’live photo’: stedspesifikke installasjoner hvor modeller iscenesettes i virkelige miljøer i en to timer lang performance. Installasjonene er utgangspunkt for produksjon av videoarbeid og fotografier. Felles for Gurholts verk er at de retter fokus mot og problematiserer stedet der de foregår, enten de stiller spørsmål ved kunstens rolle og funksjon, eller om de tar for seg mer samfunnsmessige temaer.

I Akershus Kunstsenter presenterer Gurholt to live photo-installasjoner. Den første Live Photo #23: Havana er fotografier med utgangspunkt i hans live installasjon under Havanna Biennalen 2012. Lokalisert i et nedslitt cubansk hus, som bærer spor av å en gang ha vært et storslått hjem, representerer de iscenesatte tablåene både et konstruert bilde på Cuba, og det virkelige Cuba. Konsekvensen er at det blir vanskelig å skille mellom fiksjon og virkelighet, mellom original og kopi. Sentralt i prosjektet står ideen om simulakrum, et begrep hentet fra den franske filosofen Jean Baudrillard. Kort fortalt er simulakrum et begrep for en kopi uten en original, hvor kopien blir virkelig og tilskrives verdi som virkelig.

Inkludert i utstillingen er også et tekstverk som samler Havana og den nyeste installasjonen, Live Photo #26: Lillestrøm, hvor Gurholt selv uttrykker sine tanker rundt ideen om en kopi uten en original – eller en virkelighet uten innhold. Installasjonen Lillestrøm foregår live på åpningsdagen i kunstsenteret, og gitt lokasjonen er det nå kunstrommet og dets tilhørende funksjoner, med kunstverk og betrakter, som utforskes. Etter åpningen er det kun rekvisittene fra live-installasjonen som oppleves: Et utstillingsmonter med fem speil. I Lillestrøm blir vi konfrontert med oss selv som betraktere.

Gurholt berører her aspekter knyttet til hvordan vi oppfører oss på kunstutstilling, hvilke forventninger vi har til den og til verkene som vises der, og ikke minst hvilken verdi vi tilskriver utstillingen – og dermed kunstverkene. Kunstfeltet er trolig et av de feltene som mest av alt preges av en relativ verdi: et kunstverk har kun den verdien det til enhver tid tilskrives. Det er relevant å spørre seg om kunstverkene bare er tomme objekter, eller om de en reell verdi og betydning.

Gurholts installasjoner er selvrefleksive, der de i sin kopiering av et sted peker tilbake på ulike egenskaper og forventninger til stedet, og dermed aldri er identisk med originalen. På samme måte som Havana representerte både et konstruert bilde på Cuba, og et virkelige Cuba, kan også den nye live-installasjonen til Akershus Kunstsenter leses som en utforskning av kunstfeltet. Som et konstruert bilde på en reell situasjon, bringer installasjonen ulike perspektiver på betraktersituasjonen, og slik konfronteres vi med våre forventninger til kunstfeltet og til kunstverk.

Merk! Live Photo #26: Lillestrøm vil kun foregå åpningskvelden: fredag 14. mars kl. 19–21.

Hele utstillingen vises i perioden 14. mars–13. april.

Crispin Gurholt (f. 1965) bor og arbeider i Oslo og Berlin. Gurholt kan vise til stor internasjonal utstillingsaktivitet, og han har hatt flere separatutstillinger, deriblant ved Henie Onstad Kunstsenter (2006), Stenersenmuseet (2010), Lillehammer Kunstmuseum (2012). I 2012 deltok han i Havanna-biennalen, og denne våren er han også aktuell i utstillingen Vikingmytologier som vises på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Crispin Gurholt er utdannet ved Statens Kunstakademi og New York University SCE Film School. 

***

Throughout his career, Crispin Gurholt has consistently worked on his ‘live photos’: site-specific installations in which models are staged in real environments for a two hour performance. These installations form the basis of his video and photographic work. All of Gurholt’s work focusses on and problematizes the location it takes place in, be it by questioning the role and function of art, or dealing with more social themes.

At Akershus Art Centre, Gurholt will present two live photo installations. The first, Live Photo #23: Havana, comprises photos based on his live installation at the Havana Biennial in 2012. Set in a run-down Cuban house showing signs of once having been a grand home, his tableaux represent both a constructed image of Cuba, and the real Cuba. The result is that it becomes difficult to differentiate between fiction and reality, original and copy. Key to the project is the concept of the simulacrum, by the French philosopher Jean Baudrillard. In essence, simulacrum is a term for a copy with no original, where the copy is real and ascribed real value.

Also part of the exhibition is a text piece that ties together Havana and his latest installation, Live Photo #26: Lillestrøm. In it, Gurholt expresses his thoughts on the concept of a copy with no original — or a reality with no content. The installation Lillestrøm will take place live on the exhibition’s opening day at the Art Centre, and given the locale, this time it is the artistic space and its attendant functions, along with artwork and observers, that will be explored. After the opening, only props from the performance can be experienced: a display case and five mirrors. Lillestrøm will confront us with our role as observers.

In this, Gurholt touches on aspects of how we behave at an exhibition, what expectations we have of it and the pieces shown, and — not least — what value we ascribe the exhibition, and by extension, the pieces themselves. Art is likely one of the arenas most heavily influenced by relative value; a piece of art only has the value it is deemed to have at any given point. It is pertinent to ask whether pieces of art are merely empty objects, or if they do, in fact, have real value and significance.

Gurholt’s installations are reflexive, in that their imitation of a place directs us back to the various qualities and expectations we have of it, and these copies are therefore never identical to the original. In the same way that Havana represents both a constructed image of Cuba and a real Cuba, Gurholt’s new live installation at Akershus Art Centre can be seen as an exploration of art. As a constructed image of a real situation, the installation brings with it different perspectives on the observational situation. Thus, we are confronted with our expectations of art as a whole and works of art in particular.

Live Photo #26: Lillestrøm will only take place opening night, Friday 14 March, 19.00–21.00

The entire exhibition will be shown 14 March through 13 April.

The exhibition has received support from the Norwegian Arts Council, the Akershus Art Centre’s production endowment from the Visual Artists’ Support Trust, and project support from the compensation fund.

Crispin Gurholt (b. 1965) lives and works in Oslo and Berlin. Gurholt has had numerous exhibitions abroad and several solo shows, including at the Henie Onstad Art Centre (2006), the Stenersen Museum (2010), and the Lillehammer Art Museum (2012). In 2012, he participated in the Havanna Biennial, and this spring his Vikingmytologier [Viking Mythologies] can be seen at Haugar Vestfold Art Museum. Crispin Gurholt was educated at the National Academy of Art and the New York SCE Film School.