Erik Tidemann

Erik Tidemann
Fear Leads to Anger

ErikTidemann_8

(scroll down for English)

Med et uttrykk som befinner seg et sted mellom det fascinerende og det fryktinngytende, har Erik Tidemann på kort tid markert seg som en særegen stemme, med arbeider som skaper motsetningsfylte inntrykk og følelser.

En bruk av ulike medier utgjør Tidemanns kunstnerskap, men gjennomgående er inspirasjon hentet fra «white trash»-kultur, ekstreme subkulturer, populærkultur og avdøde legender. Enkelte malerier bringer også assosiasjoner til new age og det spirituelle.

Tidemann har gjort seg bemerket med skulpturer som kombinerer fiktive monsterliknende skapninger satt sammen med utstoppede dyr. Med en nærmest monstrøs fremtoning fremstår flere av skulpturene på grensen til det heslige og mytologiske. Andre skulpturer tar form som udefinerbare hybrider av menneskelige former, der en slimete og hårete overflate på samme tid skaper avsky og en enorm trang til å ta på verket.

Underliggende i arbeidene er en tvetydighet, også understreket i utstillingstittelen, som viser til hvordan frykt og aggresjon henger tett sammen, og hvordan det ene gjerne leder til det andre. En annen tolkning bringer oss til en mer politisk diskusjon; hvem er avvikene? Har samfunnet rom for anderledeshet? Utskuddene blir lett støtet bort i et samfunn som leser vellykkethet som eneste suksessfaktor.

Tilstedeværende i flere av arbeidene er også kunstneren selv, om enn på ulike måter. Tidemanns avdøde hund er inkludert i en installasjon, mens i andre verk, kan en skimte likheter til kunstneren selv.

Tidemanns malerier er utført i airbrush-teknikk, og de dels surrealistiske motivene spiller på referanser til 1980-tallets mange actionhelter, omslag til gamle VHS-filmer, i tillegg til både tegneserier og plakatmotiv. Selv har Tidemann beskrevet maleriene som «dirty heroin prostitute back alley style» og med dette ønsker Akershus Kunstsenter velkommen til årets mest heftige utstilling!

Utstillingen vises i perioden 14. mars–13. april.

Erik Tidemann (f. 1982) har BA Hons Fine Art fra The Arts Institute i Bournemouth, og MFA Painting fra Slade School of Fine Art, London, England i 2008. Blant separatutstillinger kan Flesh Studies, TM51, Oslo (2013); Giantskullboss, Trondheim Kunstforening & Galleri Map, Oslo (2012); The Eazy-E HIV Odyssey, Gallery SteinslandBerliner, Stockholm (2009) nevnes. Tidemann har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, både nasjonalt og internasjonalt, deriblant GSB 5 year show, Gallery SteinslandBerliner, Stockholm (2013); Singapore Art Fair, with Michael Scultz Contemporary og Galleri S.E. Bergen (2013); Adios 4, Alice Gallery, Brussels (2012); Savant, High Roller Society, London (2011); NEW LONDON SCHOOL, Galerie Schuster, Berlin (2009); DNB Nor & Sparebankens Stipendutstilling, Oslo Kunstforening (2008); The Day of Damaged Goods, Whitechapel Art Gallery, London (2005). Denne våren er Tidemann dessuten aktuell med utstilling ved Michael Schultz Contemporary, Berlin og Galleri S.E, Bergen.

***

His expression stands astride the fascinating and the terrifying; Erik Tidemann has quickly made a mark as a unique voice, working with contrasting impressions and senses.

Various media appear in Tidemann’s art, but common to them all is inspiration drawn from ‘white trash’ culture, extreme subcultures, popular culture, and deceased icons. Some of his paintings also recall New Age and the spiritual.

Tidemann has made a name for himself with sculptures that combine fictional, monstrous creatures with stuffed and mounted animals. Several of the sculptures border on the grotesque and mythological, their appearances almost monstrous. Others take the form of indefinable hybrids of human shapes, where a slimy and furry surface at once creates both disgust and an enormous desire to touch the piece.

Underpinning Tidemann’s work is a duality also referenced by the exhibition name: how fear and aggression are closely connected, and how one often leads to the other.

Also present in several pieces is the artist himself — in various ways. Tidemann’s deceased dog is part of one installation, while likenesses of the man himself can be seen in other pieces.

Tidemann’s paintings are done in an air brush technique, and the somewhat surreal motifs reference the numerous action heroes of the 1980s, the covers of old VHS films, as well as both comic books and poster designs.

Tidemann himself describes these as being in the ‘dirty heroin prostitute back alley style’. That being said, Akershus Art Centre would like to welcome you to this year’s most intense exhibition!

The exhibition will be open 14 March – 13 April.

Erik Tidemann (b. 1982) has a BA (Hons) Fine Arts from the Arts Institute at Bournemouth, and an MFA Painting 2008 from the Slade School of Fine Art, London. Among his solo exhibitions are: Flesh Studies, TM51, Oslo (2013); Giantskullboss, Trondheim Art Association & Gallery Map, Oslo (2012); and the Eazy-E HIV Odyssey, Gallery SteinslandBerliner, Stockholm (2009). Tidemann has also taken part in a number of group exhibitions, both in Norway and abroad, including: GSB 5 Year Show, Gallery SteinslandBerliner, Stockholm (2013); Singapore Art Fair, Michael Schultz Contemporary and Gallery S.E. Bergen (2013); Adios 4, Alice Gallery, Brussels (2012); Savant, High Roller Society, London (2011); NEW LONDON SCHOOL, Galerie Schuster, Berlin (2009); DNB Nor & Sparebankens Stipendutstilling [–ns Grants Exhibition], Oslo Art Association (2008); and the Day of Damaged Goods, Whitechapel Art Gallery, London (2005). This spring, Tidemann’s latest installation can be seen at Michael Schultz Contemporary, Berlin and Galleri S.E., Bergen.