Thomas Falstad / Hedvig Winge

HedvigWinge1629liten
Hedvig Winge

(scroll down for English)

 

Akershus Kunstsenter har gleden av å presentere Hedvig Winge (f. 1968) og Thomas Falstad (f. 1977) med hver sin separatutstilling.Winge og Falstad har markert seg som sterke individuelle stemmer med særegne uttrykk.

Der Winge hovedsakelig jobber med leire i installasjoner, konsentrerer Falstad seg om maleriet og skulpturelle objekter.  Winges ulike romlige verk gir et malerisk abstrakt uttrykk, der opplevelsen av verk og rom viskes ut. Falstad på sin side kombinerer i sine skulpturer det todimensjonale med det tredimensjonale, og skiller mer mellom verk og rom.

Selv om materialene og innfallsvinklene er ulike, har begge en interesse for ekspressive gester, og sporene som disse etterlater seg er innenfor en ramme av mer kalkulerte og kontrollerte bevegelser. Både Winges og Falstads verker balanserer mellom de monumentale og det skrøpelige, og i de ulike arbeidene settes det røffe og det sarte opp mot hverandre med varsomhet og presisjon.

Kort om utstillingene:

Hedvig Winge, Nye arbeider
Med utgangspunkt i leire skaper Hedvig Winge stedsspesifikke installasjoner, der forvitring og nærvær er sentrale elementer. Arbeidene blir til på stedet, som et resultat av et møte mellom gallerirom og materialer, og tar slik form som performative og scenografiske tablåer. I konfrontasjonen mellom naturlover, kropp og materialer kommer også spor av bevegelse og lagrede erfaringer til uttrykk. En sanselighet for materialet og tilstedeværelse er sentralt i Winges arbeidsmåte. Samtidig balanserer installasjonene hele tiden mellom dualiteter som monumental/skrøpelig, brutalt/forfinet, vakkert/stygt, feminint/maskulint, frastøtende/ tiltrekkende. Dualiteter som bidrar til å gjøre installasjonene åpne og mangetydige, og som dermed gir betrakteren mulighet til å finne sin egen fortolkning.

Thomas Falstad, De seneste funn
Produsert i Lofoten i løpet av det siste året, består Thomas Falstads utstilling av skulpturer og en gruppe oljemalerier. Tittelen kan peke mot ideen om kunstnerisk virke som en form for arkeologi, hvor tilstedeværelse og lange økter med fysisk arbeide avdekker stadig nye mentale rom. Dette gjenspeiles i malingslagene som veksler mellom tykke opphopninger og utvaskede partier, figurative brokker og grumsete abstraksjoner. Metafysikken ligger som en underliggende impuls i hans billedverden. Verkene hans har ofte et urovekkende uttrykk, og er delvis basert på konkrete observasjoner, dels jobbet frem gjennom introspeksjon og lange materialprosesser. 

Kort om kunstnerne:

Hedvig Winge er utdannet med MA kunstfag (keramikk) fra Kunsthøgskolen i Oslo, (2012). Hun har tidligere hatt separatutstillingen Bird på Galleri BOA, Oslo (2014) og har deltatt på en rekke gruppe og kollektivutstillinger, deriblant Game of Life II, Kristiansand kunsthall, Kristiansand (2014), kuratert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen; In Spe, Kunsthall Grenland, Porsgrunn (2014); Over bekken etter vann, Norsk skulpturbiennale, Vigeland-museet, Oslo (2013); Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere, Kunstindustrimuseet, Oslo (2013); Hatch, Bomuldsfabrikken, Arendal (2012); Tegning som ytring, Tegnebiennalen, Tegnerforbundet, Oslo (2012); Stereo. Not Mono. Østlandsutstillingen, Punkt Ø Galleri F 15, Moss (2012). I 2014 er Winge tildelt Statens arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere.

Hedvig Winges utstilling er støttet av er støttet av Statens Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Akershus Fylkeskommune.

Thomas Falstad er utdannet med BA fra Kingston University, London (1998–2001). Han er for tiden aktuell med separatutstillingen Polygon Window på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Tidligere separatutstillinger er blant annet Scenic Solitude, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand (2013); Lost Wanderer, The Boiler Room, Oslo (2012); Edge of Orion, NoPlace, Oslo (2012) og Laments, Tegnerforbundet, Oslo (2010). Falstad har deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger, deriblant Crystallomancy, Control Room, Los Angeles (2012); Drawings, Rod Bianco Gallery, Oslo (2011); Norsk Skulpturbiennale, Vigelandsmuseet, Oslo (2011) og Tegnebiennalen, Kunstnernes Hus (2008). Falstad har mottatt flere stipender. I 2014 mottok han 2-årig arbeidsstipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond. Han står også bak flere offentlige utsmykninger, nå sist ved Bodø VGS.

Utstillingene er kuratert av Rikke G. Komissar og Tor Arne Samuelsen ved Akershus Kunstsenter.

 

Hedvig Winge
Nye arbeider [New Work]

Thomas Falstad
De seneste funn [Lastest Discoveries]

Akerhus Art Centre is pleased to present Hedvig Winge (b. 1968), and Thomas Falstad (b.
1977), each in their own solo exhibition.

Winge and Falstad have both made their mark as strong, individual voices with unique
expression.

Whereas Winge works in installations with clay, Falstad focusses on painting and sculptural
pieces. Winge’s various spatial pieces present a painterly, abstract expression, wherein the
feeling of piece and space are erased. Falstad, on the other hand, combines the two- and
three-dimensional in his sculptures, more clearly separating piece and space.

Though their media and approaches are different, both artists are interested in expressive
gestures and the traces these leave behind within a framework of more calculated and
controlled motion. Both Winge’s and Falstad’s work balance between the monumental and
the frail, and in individual pieces, the severe is carefully and accurately juxtaposed with the
delicate.

A brief description of the exhibitions:
Hedvig Winge, Nye arbeider [New Work]

Starting with clay, Hedvig Winge creates site-specific installations, in which erosion and
artistic presence are key elements. Piece are created on site, as a result of the meeting
of the gallery space and materials, and in that way, take shape as performative and
scenographic tableaux. In the clash between the laws of nature, the body, and the medium,
traces of movement and accumulated experience are expressed. A deep sense of the
medium and artistic presence are key to Winge’s method. At the same time, her installations
constantly balance dichotomies like monumental/frail, brutal/refined, feminine/masculine,
repulsive/attractive. These dichotomies help make Winge’s exhibitions accessible and open
to interpretation, providing the observer the chance to find their own reading of each piece.

Thomas Falstad, De seneste funn [Lastest Discoveries]

Produced in Lofoten over the last year, Thomas Falstad’s exhibition consists of sculptures
and a number of oil paintings. The exhibition title may allude to the idea of artistic work
as a form of archaeology, where the artist’s presence and long sessions of physical effort
uncover ever more mental spaces. This idea is reflected in the layers of Falstad’s paintings,
which alternate between thick coats and washed out sections, figurative fragments and
muddy abstractions. Metaphysics is an underlying pulse in his imagery. His pieces often have
unsettling expression, and are partly based on concrete observations, partly brought out
through introspection and long, material processes.

A brief description of the artists:

Hedvig Winge is a Master of Art (ceramics) from the National Academy of Art in Oslo (2012).
Previously, she has had the solo exhibition Bird at Galleri Boa, Oslo (2014), and participated
in a number of group and collective exhibitions, including: Game of Life at the Kristiansand
Art Hall, Kristiansand (2014), which was curated by Jan Freuchen and Sigurd Tenningen;
In Spe, Grenland Art Hall, Porsgrunn; Over bekken etter vann [Over the Brook for Water
tr. ‘needlessly complicated’], Norwegian Sculpture Biennial, Vigeland Museum, Oslo (2013);
Annual Norwegian Craft Exhibition, National Museum of Art, Architecture, and Design,
Oslo (2013); Hatch, Bomuldsfabriken, Arendal (2012); Tegning som ytring [Drawing as
Statement], Tegnerforbundet, Oslo (2012); Stereo. Not Mono., East Norway Exhibition, Point
Ø Gallery F 15, Moss (2012). In 2014, Winge is receiving a government stipend for newly
established young artists.

Hedvig Winge’s exhibition is partially funded by the National Exhibition Fund, the Norwegian
Arts Council, the Visual Artists’ Support Trust, and Akershus Municipality.

Thomas Falstad is a Bachelor of Arts from Kingston University, London (1998–2001). His
work can currently be seen in the solo exhibition Polygon Window at the North Norway
Art Museum in Tromsø. Earlier solo exhibitions include: Scenic Solitude at the Kristiansand
Art Hall, Kristiansand (2013); Lost Wanderer, the Boiler Room, Oslo (2012), Edge of Orion,
NoPlace, Oslo (2012), and Laments, Tegnerforbundet, Oslo (2010). Falstad has participated
in a number of group and collective exhibitions, including: Crystallomancy, Control Room,
Los Angeles (2012); Drawing, Rod Bianco Gallery, Oslo (2011); Norwegian Sculpture Biennial,
Vigeland Museum, Oslo (2011), and the Drawing Biennial, Kunstnernes Hus (2008). Falstad
has received several grants. In 2014, he received a two year work grant from the Visual
Artists’ Support Trust. His work has been commissioned for several public locations, most
recently at Bodø High School.

The exhibitions have been curated by Rikke G. Komissar and Tor Arne Samuelsen of the
Akershus Art Centre.

Exhibition period: 27 September – 26 October.