Clement Page

Clement Page, Light That Obscures, 2014. Videostill.
Clement Page, Light That Obscures, 2014. Videostill.

For English, scroll down. 

Sentralt i Clement Pages kunstnerskap står filmer som utforsker den menneskelige underbevisstheten, og spesielt de menneskelige erfaringene der grensene mellom subjekt og objekt, virkelighet og drøm blir uklare. Filmene har en sterk visuell grunntone, og Page plasserer seg i filmlandskapet til Bergman, Bunnuel og til tsjekkisk «new wave».

I utstillingen presenterer Page to filmer, samt tegninger som illustrerer deler av filmen Light That Obscures; som scener fra en dreiebok. Vi møter med dette to sider av en film, fra idé til realisering.

I Pages rykende ferske film, Light That Obscures (2014), møter vi en kunstner, der flere ulike situasjoner antyder at alt ikke er som det bør være. Bruddstykker av en større historie åpner opp for betrakterens egne tolkninger, samtidig som vi får innblikk i en kvinne som opplever tilsynelatende problemer med synet. Gjennom filmen avdekkes frykten hun kjenner på, en erkjennelse av hvor avhengig hun er av synssansen.

I Hold Your Breath (2012) finner vi igjen Pages gjenkjennelige filmatiske stil, der scener fremstår som vakre tablåer med en dirrende underliggende uhygge. I filmen møter vi den fem år gamle gutten Sergei, som stadig har mareritt, og i marerittene møter han en ulv og en urovekkende mannsperson.

Hold Your Breath er basert på Sigmund Freuds The Wolf-Man Case Study, publisert i 1918. «Wolf-Man» er et pseudonym Freud ga til sin pasient, som egentlig het Sergej Pankejeff.  Etter noen år utviklet Pankejeff en dyp depresjon og kom i 1910 til Freud for å få hjelp. Freud viet særlig oppmerksomhet til en drøm Pankejeff hadde i barndommen sin, der ulver hadde hovedrollen. Den enorme frykten for ulvene gikk igjen.

Felles for Pages filmer er hvordan man aner en fortelling uten at den avsløres fullt ut, og historiene er tvetydige og vage. Formalt knytter Page seg an til en klassisk filmtradisjon og Art House Cinema, der hans seneste filmer forholder seg til svart-hvitt.

Med denne utstillingen presenteres Clement Page for første gang i Norge.

Clement Page (f. 1967 i Devon, England) er en filmskaper og kunstner, med 1st B.A. Honours Degress i billedkunst fra Cheltenham College of Art (1990), og master i Art and Digital Media fra Westminister University (1998). Page kan vise til separatutstillinger ved Osterreiches Kulturforum, Berlin; Exprmntl gallery, Toulouse; Galerie Van de Weghe, Antwerp; Kuckei + Kuckei Galerie, Berlin; Austrian Cultural Forum, Berlin; Foto-Medium-Art Gallery, Krakow; samt deltatt på gruppeutstillingene Fear and Desire, Young Projects, Los Angeles; Szenarien des Unheimlichen, Kunstverein Neuhausen, Neuhausen/Fildern; Affekte, Kunstpalais, Stadt Erlangen; samt Outsider, Centre d’Art Bastille, Grenoble, for å nevne noen. I 2015 skal Page ha utstilling i Nikolaj Kunsthal i Danmark.

Clement Page er tildelt BKHs produksjonsstipend fra Akershus Kunstsenter på kr. 20 000,-.

***

Central to Clement Page’s art are films that explore the human unconscious, especially those human experiences where the boundaries between subject and object, reality and dream become blurred. The films have a strong visual aesthetic, and Page positions himself in the filmic landscape of Bergman, Bunnuel and the czech new wave.

In this exhibition, Page presents two films, as well as drawings, which were research for the film Light That Obscures. Thus, we meet two sides of a film, from idea to realization.

In Page’s newest film, Light That Obscures (2014), we meet an artist. Several different situations arise implying that all is not as it should be. Fragments of a larger story give the viewer freedom to interpret the action, while at the same time; we are given a view into a woman who apparently has trouble with her vision. Through the film, the fear she feels is uncovered: recognition of how dependent she is on sight.

Hold Your Breath (2012) once again features Page’s familiar filmic style, where scenes appear as beautiful tableaux underlaid with a trembling eeriness. The film introduces us to five-year-old boy Sergei, who is plagued by nightmares. In these nightmares, he meets a wolf and a disturbing male character.

Hold Your Breath is based on Sigmund Freud’s The Wolf-Man Case Study, published in 1918. ‘Wolf-man’ is a pseudonym Freud gave his patient, whose real name was Sergej Pankejeff. After a few years, Pankejeff became deeply depressed, and in 1910, came to Freud for help. Freud devoted particular attention to a dream Pankejeff had in childhood, where wolves played a key part. That enormous fear of wolves became persistent.

Common to all Page’s films are the way in which one senses a narrative without one being directly revealed. Formally, Page makes links to Art House cinema, his recent films being in black and white.

This exhibition will be the first time Clement Page’s work has been shown in Norway.

Clement Page (b. 1967) graduated Cheltenham College of Art in 1990 with a 1st B.A. Honours in Fine Art and Westminister University in 1998 with a master’s degree in Art and Digital Media. Page has had several solo exhibitions, among others Osterreiches Kulturforum, Berlin; Exprmntl gallery, Toulouse; Galerie Van de Weghe, Antwerp; Kuckei + Kuckei Galerie, Berlin; Austrian Cultural Forum, Berlin; Foto-Medium-Art Gallery, Krakow. He has also participated in the group exhibitions Fear and Desire, Young Projects, Los Angeles; Szenarien des Unheimlichen, Kunstverein Neuhausen, Neuhausen/Fildern; Affekte, Kunstpalais, Stadt Erlangen; Outsider, Centre d’Art Bastille, Grenoble, to mention a few. In 2015 Page will have a solo exhibition at Nikolaj Kunsthal, Copenhagen.

Clement Page has been assigned BKHs production grant from Akershus Kunstsenter at NOK 20 000,-