Margarida Paiva

Margarida Paiva, The Day I Wasn't There, 2013. Videostill.
Margarida Paiva, The Day I Wasn’t There, 2013. Videostill.

For English, scroll down. 

Margarida Paiva jobber med film, der hun dekonstruerer reelle historier for deretter å samle sammen fragmentene og skape nye historier. Historiene reflekterer ofte menneskets indre, våre tanker og bevissthet, mentale tilstander ofte preget av savn, angst og en opplevelse av å være malplassert. Gjennom filmatiske virkemidler karakteriseres sinnstilstander som lengsel, frykt, smerte og melankoli.

I sine senere verk har Paiva i større grad tatt for seg mer voldelige sider ved den menneskelige naturen, og forsøkt å tilnærme seg dette gjennom mer stillfarne og poetiske kontekster, noe en ser i filmen The Day I Wasn’t There (2013). Her møter vi tre ulike kvinner som vandrer hvileløst rundt i en by, tilsynelatende på søken etter noe. I bakgrunnen forteller en kvinnestemme om bruddstykker av en tragisk hendelse, og opplevelser rundt denne. Gradvis aner vi at dette dreier seg om en togulykke, men hvorvidt hendelsen skyldes en ulykke eller om det var selvforskyldt forblir skjult.

I filmen Interrelations (2014) møter vi en kvinne som vandrer målløst i skogen. Filmen er et samarbeid med skuespilleren Fernanda Branco der Paiva utfordret henne gå i skogen med bind for øynene. Slik fremskapes et verk som plasserer seg i skjæringspunktet mellom film, dans og performance.

Margarida Paiva, (f. 1975 i Coimbra, Portugal, bosatt i Oslo). Paiva har master fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har tidligere studert ved Kunstakademiet i Trondheim, samt ved universitetet i Porto. De siste årene har arbeidene hennes blitt vist bl.a. ved Galleri IKM i Oslo, Tromsø Kunstforening, Nordnorsk Kunstnersenter, Galeria Camara Oscura i Madrid, Kassel Dokumentar Festival, II Baltic Biennale i St. Petersburg og Nikolaj Kunsthal i København, for å nevne noen. Paiva har deltatt på en rekke filmfestivaler og hennes kortfilm Every Story Is Imperfect (2012) vant prisen FOKUS 2014 ved Fokus film festival.

Margarida Paivas utstilling er støttet av Fond for Lyd og Bilde og Statens Utstillingsstipend. 

***

I her films, Margarida Paiva deconstructs real stories, only to reassemble the fragments and create new stories. The stories often reflect humanity’s inner being, our thoughts and consciousness, mental conditions often marked by yearning, anxiety, and a feeling of being out of place. Filmic devices are used to characterise mental conditions like longing, fear, pain, and melancholy.

In her more recent work, Paiva has increasingly dealt with the more violent aspects of human nature, and tried to approach these through quieter and more poetic contexts, which can be seen in the film The Day I Wasn’t There (2013). In it, we encounter three different women wandering ceaselessly around a city, apparently searching for something. In the background, a female voice narrates fragments of a tragic event, and experiences connected with it. Gradually we glean that there has been a train crash, but whether the event is due to some accident or down to the women themselves remains unknown.

The film Interrelations (2014) introduces us to a woman wandering aimlessly through the woods. The film is a collaboration with Fernanda Branco, wherein Paiva challenged her to walk around the forest with a blindfold on. Thus, a piece that is part film, part dance, and part performance is brought into being.

Magrida Paiva (b. 1975) is a visual artist, originally from Portugal, living and working in Oslo. In 2007, she completed her master’s degree at the Oslo National Academy of the Arts, and has previously studied at the Faculty of Fine Arts in Porto and Art Academy in Trondheim. Her work has been widely shown in exhibitions and international festivals since 2000, and she has received several art grants. Her short film Every Story Is Imperfect (2012) recently won an award at FOKUS 2014, Nikolaj Kunsthal (DK). Recent exhibitions include Stories and Desires From Who Sleeps at Galeria Camara Oscura in Madrid (ES), Stereo. Not Mono at Galleri F15 in Moss (NO), 3rd Space / II Baltic Biennale in St. Petersburg (RU), Fail Again Fail Better at the Tromsø Art Association and solo exhibitions at Galleria Muratcentoventidue in Bari, Italy and the Intercultural Museum in Oslo.

Margarida Paivas exhibition is supported by ’Fond for Lyd og Bilde’ and’Statens Utstillingsstipend’.