Sosiale konstruksjoner – 3 kunstnere og ett arkitektfirma!

Haugen/Zohar Arkitekter / Christina Peel / Kristine Roald Sandøy / Runa Vethal Stølen

5. juni–2. august 2015

Haugen/Zohar Arkitekter, Wooden Hammocks. Foto: Marte Garmann
Haugen/Zohar Arkitekter, Wooden Hammocks. Foto: Marte Garmann

For English, please scroll down. 

Et samfunn knyttes sammen av ulike strukturer, fysiske så vel som immaterielle, som har ulike implikasjoner på våre liv. Arkitektur er en slik form for sosial konstruksjon, visuell kunst en annen. Et kunstsenter i seg selv vil også kunne være arena for felles opplevelser.

Fra arkitekturens monumentale skala via skulpturer ned til brosjens og armbåndets mennesketilpassede størrelse, vil vi invitere til refleksjon rundt enkeltverk, så vel som hva sosiale konstruksjoner kan innebære. Gjennomgående i utstillingen er en utforskning av hvordan vi forholder oss til kunsten, men også hvordan den forholder seg til oss.

I kunstsenterets første etasje har vi invitert tre kunstnere som på ulikt vis jobber med et arkitektonisk uttrykk, enten gjennom større skulpturer, keramiske vegginstallasjoner eller mindre konstruerte smykkeobjekter hengende eller montert i rommet: Christina Peel, Kristine Roald Sandøy og Runa Vethal Stølen.

Kristine Roald Sandøy (f. 1982) arbeider med skulptur og installasjon, og hun har lenge fokusert sine arbeider rundt utforskning av skulpturer der ulike balansepunkter står sentralt. I utstillingen vil Sandøys kinetiske skulptur The Brazz Dream vises i samspill med to andre arbeider.

Sandøys skjøre, kinetiske skulpturer kan blåses forsiktig på av betrakteren, slik at det settes i gang en bevegelse. Den tilsynelatende lille og enkle gesten og den effekten den har på skulpturen, danner en mulig metafor for hvordan våre hverdagslige og tilsynelatende trivielle handlinger har konsekvenser for andre, uansett størrelse. Sandøys finstemte arbeider synes å fokusere på tilstedeværelse og kontemplasjon, energi og ro.

Med utgangspunkt i to reflekterende triangler, har Christina Peel (f. 1977) konstruert en form som repeteres i et eget system, støpt for hånd i uglasert leire i tre farger. Veggskulpturene har tittelen Trikona, sanskrit for «triangel». I den hinduistiske gudeverden står geometriske symboler sterkt, der kombinasjonen av to triangler satt sammen i motstående retninger forener det mannlige og det kvinnelige i en ny åndelig dimensjon.

I arbeidet frem mot denne utstillingen har Peel vært opptatt av gamle tempelbilder
funnet i Rajasthan området i India, som i all sin enkelhet og abstraksjon representerer ulike åndelige betydninger. Laget i en konsentrert tilstand, basert på håndskrevne tekster fra den tantriske delen av hinduismen, festes bildene så på veggen og er en aktiv del av den daglige meditasjonen. Tempelbildene er opprinnelig laget med en spesifikk hensikt, og har aldri vært ment å vises for offentligheten. Først nå har de blitt gjort kjent for resten av verden av den franske poeten Franck André Jamme i hans bok Tantra Song, og likheten mellom dem og moderne (vestlig) abstraksjon er påfallende.

Runa Vethal Stølen (f. 1975) arbeider med smykker. Som bruksgjenstand er det likevel en skulpturell side ved hennes smykker, der de fremstår som nærmest tredimensjonale tegninger.

Veien fra arkitektur ned til smykker via skulptur kan synes lang, men Stølens arbeider er ofte utledet fra nettopp arkitekturen. For eksempel kan hun inspireres av kirkerom og kirkegulv. Ikke for å gjenskape dette som konkret form, men snarere for å ha et utgangspunkt med presise mønstre og systemer som kan bearbeides, dekonstrueres og forvandles til romlige, abstrakte former. Resultatet er smykker – bærbare kunstverk – som utforsker grensene mellom kaos og orden.

I kunstsenterets andre etasje presenteres Haugen/Zohar Arkitekter. Akershus Kunstsenter har i lang tid jobbet for å få nytt bygg, spesifikt tilrettelagt for samtidskunst. I juni 2014 ble vinnerutkastet til det nye kunstsenteret kåret: «Åpent hus» av Haugen/Zohar Arkitekter. På bakgrunn av dette ønsker vi å presentere Haugen/Zohar i en større bredde før det nye kunstsenteret blir oppført.

Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) er opptatt av at arkitektur er knyttet til et spesifikt sted, tegnet av og for mennesker. En av grunntankene til HZA er ønsket om å etablere relasjoner mellom fortid og nåtid, kultur og minner, men viktigst av alt relasjoner mellom mennesker, deres historier og deres omgivelser. HZA opptas av politiske, sosiale og miljømessige hensyn i samfunnet, og etterstreber å formidle dette gjennom arkitekturen. Alt de gjør bunner i empati for samfunn og mennesker, og en idé om at arkitektur har en funksjon utover sin egenverdi.

Til utstillingen har HZA flyttet store deler av sitt kontor til kunstsenterets lokaler, og over en hel etasje vil arkitektene illustrere deler av sin praksis og hva de legger i begrepet sosiale konstruksjoner. I løpet av utstillingsperioden vil det også her være muligheter for deltakelse fra publikum, der HZA inviterer publikum til selv å komme med egne betraktninger rundt hva det nye kunstsenteret og parken rundt skal være. Haugen/Zohar Arkitekter inviterer også skoleklasser til dialogmøte med workshop, for på denne måten å inkludere folkets ønsker i de nye planene. I innerste visningsrom presenteres en større modell av en hule arkitektene laget til en barnehage i Oslo, som eksempel på en sosial konstruksjon.

Haugen/Zohar Arkitekter er et Oslo-basert kontor etablert i 2006, av arkitekt Marit Justine Haugen (f. 1973) og arkitekt Dan Zohar (f. 1972).

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen, og vises 5. juni–2. august. 

 

***

SOCIAL CONSTRUCTS

Haugen/Zohar Architects
Kristine Roald Sandøy
Christina Peel
Runa Vethal Stølen

A society is tied together by various constructs, physical as well as immaterial, which have different implications for our lives. Architecture is one such form of social construct, and visual art another. An art centre in itself can also be an arena for shared experiences.

From the monumental scale of architecture, down through sculpture, all the way to the human-fitted size of brooches and bracelets, we would like to invite you to reflect on single works of art as well as what social constructs can entail. Throughout this whole exhibition, we explore not only how we relate to art, but also how it relates to us.

On the first floor of the Art Centre, we have invited three artists who work with architectural expression in various ways, whether through large-scale sculpture, ceramic wall installations or smaller, constructed items of jewellery suspended or mounted around the room: Christina Peel, Kristine Roald Sandøy, and Runa Vethal Stølen.

Kristine Roald Sandøy (b. 1982) works with sculpture and installations, and has long focussed her work on exploring sculpture in which different points of balance are key. In this exhibition, Sandøy’s kinetic sculpture The Brazz Dream is displayed in concert with two other pieces.

Sandøy’s fragile, kinetic sculptures can be carefully blown on by the viewer, setting them in motion. This seemingly small and simple gesture and the effect it has on the sculpture becomes a metaphor for how our everyday and apparently trivial actions have consequences for others, no matter their size. Sandøy’s finely tuned pieces seem to focus on presence and contemplation, energy and rest.

Based on two reflected triangles, Christina Peel (b. 1977) has constructed a shape that repeats within system of its own, moulded by hand in three colours of unglazed clay. The wall sculptures bear the title Trikona, Sanskrit for ‘triangle’. In the Hindu pantheon, geometric shapes are important, and the combination of two triangles put together in opposing directions unites the male and the female in a new spiritual dimension.

During her work for this exhibition, Peel has concerned herself with old temple images found in the Rajasthan area in India, which in all their simplicity and abstraction represent differing spiritual meanings. Made in concentration, based on handwritten texts from the tantric part of Hinduism, these images are attached to the wall and form an active part of daily meditation. The temple images were originally made with a specific purpose, and were never intended for public display. Only now have they been made known to the rest of the world by the French poet Francy André Jamme, through his book Tantra Song, and the similarity between the images and modern (Western) abstraction is remarkable.

Runa Vethal Stølen (b. 1975) works with jewellery. As practical objects, there is nevertheless a sculptural aspect to her jewellery, appearing almost like three-dimensional drawings as they do.

The road from architecture to jewellery via sculpture may seem long, but Stølen’s work is often derived from precisely architecture. For instance, she may be inspired by church interiors and church floors. Not to recreate them in concrete form, but rather as a foundation with precise patterns and systems that can be reworked, deconstructed, and transformed into spatial, abstract shapes. The result is jewellery – wearable works of art – that probes the borders between chaos and order.

On the second floor of the Art Centre, you will find a presentation of Haugen/Zohar Architects. For a long time, Akershus Art Centre has worked at getting a new building specifically designed for contemporary art. In June 2014, the winning draft for the new art centre was chosen: ‘Open House’ by Haugen/Zohar Architects. Based on this, we would like to present Haugen/Zohar more extensively before the new building is erected.

Haugen/Zohar Architects (HZA) deal with architecture tied to specific locations, designed by people, for people. One of HZA’s core tenets is their desire to establish relations between past and present, culture and memories, and most importantly: through people, their stories, and their surroundings. HZA focus on political, social, and environmental issues in society, and strive to convey that through their architecture. Their every action springs from empathy for society and people, and the idea that architecture has a function beyond its innate purpose.

For the exhibition, HZA have moved large parts of their offices to the art centre’s rooms. Across an entire floor, the architects will illustrate parts of their work and what they understand by the term ‘social constructs’. During the exhibition period, there will also be chances for members of the public to take part; HZA invites visitors to remark on what the new art centre and the surrounding park should be like. Haugen/Zohar Architects also invites school classes to dialogue meetings with workshops, to better include the people’s wishes into their new plans.

Haugen/Zohar Architects is an Oslo-based agency established in 2006 by architect Marit Justine Haugen (b. 1973) and architect Dan Zohar (b. 1972). 

The exhibition has been curated by Rikke Komissar and Tor Arne Samuelsen, and will be on display 5 June to 2 August. Akershus Art Centre is open all summer, Wednesday through Sunday, 12.00–17.00. 

Haugen/Zohar, Wooden Hammocks. Foto: Marte Garmann
Haugen/Zohar, Wooden Hammocks. Foto: Marte Garmann
Runa Vethal Stølen, Fractus no. 2
Runa Vethal Stølen, Fractus no. 2
Christina Peel. Foto: Anders Bergersen
Christina Peel. Foto: Anders Bergersen
Kristine Roald Sandøy, The Brazz Dream
Kristine Roald Sandøy, The Brazz Dream