Svartjord

SVARTJORD

(for English, please scroll down)

Nothing in Excess/Drift

SVARTJORD er en kunstnergruppe bestående av Mari Østby Kjøll, Yola Maria Tsolis, Luca Andreotti og Siren Elise Dversnes Dahle. De gikk ut av Kunsthøgskolen i Oslo i 2014, og skaper omfattende og stedsspesifikke installasjoner. Hvert av Svartjords prosjekter utgjør et eget kunstnerisk økosystem, der de gitte forholdene gir grobunn for det kunstneriske arbeidet.

Navnet Svartjord refererer til det næringsrike jordsmonnet som hører til i de mest fruktbare jordbruksområdene i verden. Natur og kultur er stikkord og for Svartjord er samarbeid en sentral inngang til prosessen omkring enhver utstilling.

I utstillingen Nothing in Excess/Drift tar gruppen utgangspunkt i Akershus Kunstsenters egne lokaler, samt lokalmiljøets karakter. Elven Leira, som renner forbi Lillestrøm, bukter seg frem i et flatt landskap, og et utsnitt av elvens form blir i utstillingen oversatt til et lydverk. Vi finner også igjen lokal arkitektur i videoprojeksjonene som vises side om side med en arkitektur av kuber og levende planter.

Ved å innføre bevegelige elementer i utstillingen vil SVARTJORDs installasjon være i konstant bevegelighet, og vekstene vil over tid endre seg. Den fremdyrkede østerssoppen vil vokse seg stor, for deretter å implodere. Blåbærene vil modnes og bønnene vil forhåpentligvis spire. Svartjord har en utforskende tilnærming til prosjektet. Hvordan utstillingen vil fortone seg er avhengig av temperatur, lys og miljø, og installasjonens premisser danner grunnlag for plantenes vekst.

I løpet av utstillingsperioden vil kunstnerne produsere en fanzine, som vil bli publisert på et eget arrangement ved Akershus Kunstsenter, sammen med en performance av Silje Høgevold (f.1986).

Bio:
Kunstnergruppen Svartjord består av Mari Østby Kjøll (f.1983), Yola Maria Tsolis (f.1981), Luca Andreotti (f.1979) og Siren Elise Dversnes Dahle (f.1986). Gruppen har sitt utspring fra Kunsthøgskolen i Oslo, og er et resultat av diskusjoner om økologi, romlige situasjoner, urbanitet og forskjellige samarbeidsformer. Svartjord har deltatt i blant annet utstillingen Knock Knock på Billedhoggerforeningen i Oslo, og som del av sitt masterprosjekt viste de i 2014 utstillingene Prinsekjøkkenet og Prindsekjøkkenet part II / Refractive Memory i Oslo. Ved siden av Svartjord har kunstnerne også sine individuelle kunstpraksiser og er en del av kunstnerkollektivet Prindsen.

svartjordgromønster_sortemblem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARTJORD [Black Soil] is a group of artists consisting of Mari Østby Kjøll, Yola Maria Tsolis, Luca Andreotti and Siren Elise Dversnes Dahle. They graduated the National Academy of Art in Oslo in 2014, and create extensive and site-specific installations. Each one of SVARTJORD’s projects constitutes its own artistic ecosystem, where the given setting provides the creative basis for the art created.

The name Svartjord refers to the nutritious soil that is found in the world’s most fertile regions. Nature and culture are key words, and for Svartjord, collaboration is a key entry point to the process surrounding any exhibition.

In the exhibition Nothing in Excess/Drift, the group has based their work on Akershus Art Centre’s own rooms, as well as the nature of the local environment. The river Leira, which runs past Lillestrøm, meanders across a flat landscape, and in the exhibition a cross-section of the river is translated into sound piece. We also find local architecture in the video projections that are shown alongside architecture made from cubes and living plants.

By introducing moving elements to the exhibition, SVARTJORD’s installation will be in constant motion, and the plants will change over time. The oyster mushroom that has been cultivated will grow big, then implode. The blueberries will ripen, and the beans will – hopefully – sprout. SVARTJORD have an exploratory approach to their project. How the exhibition will develop depends on temperature, light, and environment, and the premise of the installation provides the metaphorical soil for the plants literal growth.

During the exhibition period, the artists will produce a fanzine, which is to be published at its own event at Akerhus Art Centre, alongside a performance by Silje Høgevold (b. 1986).

Bio:
The group of artists known as SVARTJORD consists of Mari Østby Kjøll (b.1983), Yola Maria Tsolis (b.1981), Luca Andreotti (b.1979) and Siren Elise Dversnes Dahle (b.1986). The group sprang from the National Academy of Art in Oslo, and is a result of discussions on ecology, spatial situations, urbanity, and various forms of cooperation. Svartjord has been part of the exhibition Knock Knock at the Oslo Sculptors’ Association, and as part of their master’s project in 2014, they showed two exhibitions: Prinsekjøkkenet and Prindsekjøkkenet part II / Refractive Memory in Oslo. Besides SVARTJORD, all the artists work individually, and are also part of the artist collective Prindsen.