Et skritt videre mot nybygg til Akershus Kunstsenter!

image002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som mange av våre følgere har fått med seg, jobber vi for et nytt bygg til Akershus Kunstsenter. I tett dialog med Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune har prosjektet blitt utformet, og i går stemte hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Akershus prosjektet videre. Også Skedsmo kommune har innvilget 1 mil til forprosjekt, samt gått inn for økte driftsmidler når det nye bygget står ferdig.

Med gårsdagens vedtak kan vi bevege oss inn i en ny fase. Nå skal grunnen utredes, bygget fintegnes og kostnadene avklares. Så blir det ny runde politisk behandling. Vi takker både lokale og fylkeskommunale politikere for vedtaket, og ikke minst administrasjonen i både kommune og fylket for godt lagarbeid. Vi ser frem til videre arbeid med Haugen/Zohar Arkitekter. Sammen kan vi gjøre Akershus Kunstsenter til «verdens beste kunstsenter i Norge»!

 

Utdrag fra møteinnkallelse:

«Det har over lengre tid vært jobbet med grunnlaget for realiseringen av et nybygg for Akershus Kunstsenter i Lillestrøm, i et samarbeid mellom kunstsenteret, Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Våren 2015 framsatte Fylkestinget (sak 67/15) en rekke spørsmål som måtte avklares før fylkeskommunen ville gå videre til prosjektering av bygget. Flere avklaringer i saken har kommet i perioden november 2015-januar 2016, og på bakgrunn av disse foreslås det nå å gå videre til neste fase, som er prosjektering av bygget, samt utredningsoppgaver i den forbindelse.»

 

Utdrag fra protokollen:

Fylkesrådmannens innstilling:

1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag for et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.

2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.

3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt flytter.

 

Utvalgets behandling:

Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: At Akershus kunstsenter fortsatt skal være et kunstsenter for hele Akershus. I det nye kunstsenteret bør det settes av visningsplass, et eget «Galleri Akershus» for alle typer kunstnere – der regionens kunstnere gis mulighet for å leie/disponere plass til egen utstilling.

I tillegg foreslo Limi å stryke «eventuelt» i sakstittelen.

 

Votering:

1. Limis forslag om å ta ut «eventuelt» i sakstittelen fikk 2 stemmer (FrP) og falt.

2. Limis tilleggsforslag fikk 6 stemmer (FrP, 2 Ap, V + Sp) og falt.

3. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:

1. Under forutsetning av at Skedsmo kommune bidrar med samme beløp, bevilger Akershus fylkeskommune inntil 1 mill. kr til prosjektering av et nybygg for Akershus kunstsenter på Lillestrøm, samt utredningsoppgaver i den forbindelse. Prosjekteringen skal gi grunnlag for et spesifisert utkast til budsjett for investeringene i forbindelse med bygget.

2. Bevilgningen belastes med inntil 0,5 mill.kr hver fra henholdsvis disposisjonsfondet og Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.

3. Fylkestinget tar endelig stilling til om bygget skal realiseres når et tilstrekkelig beslutningsunderlag foreligger fra fylkesrådmannen, herunder et spesifisert utkast til investeringsbudsjett og en vurdering av det årlige driftstilskuddet fra Akershus fylkeskommune til Akershus kunstsenter, sett i lys av at Akershus kunstsenter eventuelt flytter.