Trine Mauritz

To ulike kunstnere forenes i kunstsenteret denne sommeren, i et møte der det monumentale står sentralt.

Please scroll down for English.

Trine Mauritz, palett av remser, prosess.
Trine Mauritz, palett av remser, prosess.

Trine Mauritz
Små skygger av lyd
Spillet mellom lys og skygge har stått sentralt hos mange kunstnere gjennom kunsthistorien, der målet har vært å fange kontrastene, dybden og lysets sublimitet. Lys og skygge kan også betraktes som et spill mellom livet og døden, mellom det lette og det dystre, det vakre versus det heslige. Også i arkitekturen står lysets spill sentralt, der den vandrende skyggen skaper stemning og bevegelse i rommet, og innenfor fotokunsten finner vi et vell av eksempler der det fokuserte settes opp mot linsens ufokuserte blikk.

Trine Mauritz er intet unntak når hun har valgt å fordype seg i nettopp skyggevirkninger og optiske illusjoner, og uttrykksmessig beveger hun seg i skjæringsfeltet mellom modernismens strenghet og postmodernismens myke utglidninger. På den ene siden finner vi linjer og mønstre i repetitive gjentakelser. På den andre siden finner vi det ekstremt sanselige uttrykket. Arbeidene balanserer mellom taktilitet og skjønnhet, der fargenes nærhet setter en tydelig stemning.

Trine Mauritz har valgt seg tekstil som sitt materiale, og hun har foredlet sin teknikk over mange år. Med utdannelse fra både Norge, København og Japan har hun hentet impulser fra flere steder. I Japan lærte Trine Mauritz prosessen og teknikken kalt «shibori» som er en tradisjonell japansk innfargingsteknikk, en metode hvor tekstilene blir brettet og presset mellom treklosser før innfargingen. Resultatet er enkle, men virkningsfulle geometriske mønstre. Filtens lett lodne overflate bidrar til en svak fargeutglidning, noe som forsterker den visuelle opplevelsen. Resultatet blir en blanding av renhet og strenghet, satt opp mot tekstilets myke tekstur og uttrykk. Fargemessig er Mauritz ekstremt stilsikker. Hun holder seg til det jordnære og duse.

Utstillingen i Akershus Kunstsenter byr på flere nye arbeider. Vi finner et fem meter langt monumentalteppe tilpasset salen i kunstsenteret, og et mindre, nytt verk i det innerste rommet. Nytt for hennes kunstnerskap er også et arbeid i stein, der Mauritz har samarbeidet med steinhuggere i München. Relieffet, eller steinmosaikken som vi også kan kalle det, tar opp i seg tekstilenes fargespill, der Mauritz ønsker å hente frem en sanselig og taktil overflate, som kontrast til det harde materialet.

Trine Mauritz (f. 1960) har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. ved Kunstnerforbundet, RAM galleri, Lillehammer Kunstmuseum, Design and Art Center i Hong Kong, og ved The third COLLECT at The Victoria & Albert Museum, London. Hennes arbeider befinner seg i samlingen til Kyoto Shibori Museum i Japan og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Mauritz kan også vise til en rekke utsmykkingsoppdrag, der vi kan nevne at de norske ambassadene i Sri Lanka, New York og Tokyo alle huser hennes arbeider. Mauritz ble tildelt Statens garantiinntekt i 2005.

Som en lokal informasjon kan vi opplyse om at Trine Mauritz opprinnelig kommer fra Lillestrøm, med besteforeldre som bodde i Torggata.

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar. Utstillingsperiode: 24. juni – 31. juli. 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5

Trine Mauritz
Small Shadows of Sound  

Throughout art history, the play between light and shadow has been essential, and the goal has often been to capture the contrasts, depth, and sublime quality of the light. Light and shadow can be perceived as a game between life and death, between the delicate and the brutal, beauty versus ugliness. Light has a key function in architecture as well, where the wandering shadows can create atmosphere and movement in a room. And in photography, a technique dependent on light, the examples of in-focus versus unfocussed are manifold.

Trine Mauritz is no exception. She has chosen to delve into the effects of shadows and optical illusions, and she effortlessly moves between strict modernism and the softer slippages of the post-modern. On the one hand, there are repeating lines and patterns, on the other, there is the extremely sensuous expression. Her works balance on the edge between tactility and beauty, while the colours give a sense of mood.

Mauritz has chosen textiles as her medium, and over the years she has honed and perfected her technique. Trained in Norway, Denmark and Japan, she has gathered impulses from many different places. In Japan, she learned about the shibori technique and process, a traditional Japanese method where textiles are folded and pressed between wooden blocks prior to colouring, which in turn creates simple, yet striking geometrical patterns. The soft, slightly flossy surface of the fabric makes for subtle transitions between the colours, which heightens the visual experience. The result is a mix of purity and strictness, contrasting with the soft texture of the fabric. In terms of colour, Mauritz is uncompromising and confident, and she sticks to an earthy and subdued spectrum.

The exhibition at Akershus Kunstsenter offers several new works, including a monumental piece spanning five metres across. New to Mauritz’ practice are stone mosaics – prior to the exhibition she collaborated with stone masons in Munich, who helped her realise pieces in this new technique. Yet, there is no doubt that Mauritz is the brain behind these; the same play of colour and the same ambience found in her textiles is echoed in the mosaics.

Trine Mauritz (b. 1960) has participated in a number of exhibitions nationally and internationally, including Kunstnerforbundet, RAM galleri, Lillehammer Kunstmuseum, Design and Art Center i Hong Kong, and The third COLLECT at the Victoria & Albert Museum, London. Her work is represented in the collections of the Kyoto Shibori Museum in Japan and the National Museum of Art, Architecture, and Design, Oslo.

The exhibition is curated by Rikke Komissar.