Per Kristian Nygård

To ulike kunstnere forenes i kunstsenteret denne sommeren, i et møte der det monumentale står sentralt.

Please scroll down for English.

Per Kristian Nygård
Komposisjon

«If someone was to fill my studio from floor to ceiling with burning lava, not only would it kill me, but the person who was to find me would die too. It’s just the reality about how a space functions.» 

(Hans Egede Scherer)

I 2014 fikk Per Kristian Nygård mye oppmerksomhet for sin utstilling i galleri NoPlace, Oslo, der han hadde bygget en monumental installasjon som tok form som en åskam som opptok hele visningsrommet. Gresset sådde han selv og dyrket det fram gjennom sommeren. Prosjektet var overveldende, og Nygård markerte seg som en ambisiøs kunstner.

Til utstillingen i Akershus Kunstsenter har Nygård tatt med seg den romlige måten å jobbe på, men materialet er nytt. I denne utstillingen har han konsentrert seg om trevirke, nærmere bestemt panel av gran, kjøpt som standard bygningsmaterialer fra trelasthandleren.

I løpet av arbeidet fram mot utstillingen har Nygård tilegnet seg mye av en snekkers fagkunnskaper, men der snekkeren først og fremst har i oppgave å lage funksjonelle rom som mennesker skal bo og leve i, utformer Nygård intervensjoner i gallerirommet hvor resultatet er en fullstendig transformasjon av de enkelte rommene og en direkte påvirkning på betrakters bevegelsesmønster i utstillingen.

Nygårds arbeider til utstillingen i Akershus Kunstsenter tar form som monumentale, stedsspesifikke totalinstallasjoner der rommene i varierende grad transformeres. At det er nye materialer som brukes, er et poeng i seg selv: Materialene skal helst ikke bære på andre historier enn seg selv. Imidlertid kommer vi ikke unna de mange assosiasjonene som trevirket i seg selv kan gi hos den enkelte betrakteren.

I prosessen tilstreber Nygård en intuitiv og assosierende arbeidsmåte. Samtidig er det krevende å sette opp store trekonstruksjoner: Det er et fysisk, konkret og praktisk arbeid som krever både presisjon og planlegging for at byggverket skal bli solid og resultatet godt. Imidlertid er det nettopp i skjæringspunktet mellom den åpne og assosiative innfallsvinkelen, og materialenes egenskaper og begrensninger, at trevirket åpner for både motstand og muligheter.

Per Kristian Nygård (f. 1975) er utdannet fra Kunstakademiet i Malmø, og har gjort seg bemerket med flere separatutstillinger, blant annet på Heimdal kunstforening (2015), Kristiansand kunsthall (2015) og NoPlace, Oslo (2014). Nygård har også deltatt i flere gruppeutstillinger, deriblant Prophetia, Miro Fundation, Barcelona (2015); Kjerringøy Land Art biennale (2015); Høstutstillingen (2012). Arbeidene som Per Kristian Nygård har utviklet til Akershus Kunstsenter er en videreføring av installasjonen han lagde i Heimdal kunstforening i 2015. 

Utstillingen er kuratert av Tor Arne Samuelsen. Utstillingsperiode: 24. juni – 31. juli.

komposisjon_AKS-3 komposisjon_AKS-8 komposisjon_AKS-9 komposisjon_AKS-14 komposisjon_AKS-21

Per Kristian Nygård
Composition  

«If someone was to fill my studio from floor to ceiling with burning lava, not only would it kill me, but the person who was to find me would die too. It’s just the reality about how a space functions.» 

(Hans Egede Scherer)

In 2014, Per Kristian Nygård received a lot of attention for his installation at the artist-run gallery NoPlace in Oslo. Occupying the gallery space was a monumental installation in the shape of a grass-covered hill. He had sown and grown the grass himself throughout the summer, resulting an awe-inspiring installation with which he set the standard for ambitious artists.

For his exhibition at Akershus Kunstsenter, Nygård has employed the same spatial approach. However, the material is different; instead of grass, he has now turned his attention to wood, more specifically to pinewood panels, purchased as regular building materials from the timber merchant.

During the course of his process, working towards the exhibition, Nygård has acquired quite a few carpentry skills. However, whereas a carpenter’s primary task is to build functional spaces to live in, Nygård creates spatial interventions and thus leaves the gallery space completely transformed, a transformation that also affects the viewer’s movement through the exhibition.

Nygård’s works for the exhibition in Akershus Kunstsenter take the shape of monumental, site-specific installations where the rooms are more or less transformed. The materials are brand new, an important aspect to the project; it was preferable that the materials not carry any other stories or traces of a past. Yet, there’s no escaping the many associations that wood in itself might evoke in the individual viewer.

Throughout his process, Nygård strives to keep an intuitive and associative way of working. All the same, building large wooden constructions is demanding: it is a physical, concrete and practical exertion which requires both precision and planning to ensure a good, solid result. And it is in the coming together of Nygård’s open and associative approach on the one hand and the inherent characteristics and limitations of the materials on the other hand, that the wood reveals both its resilience and its possibilities.

Per Kristian Nygård (b. 1979) graduated from Kunstakademiet Malmö, Sweden, and has gained recognition for several solo exhibitions. Among them are Heimdal kunstforening (2015), Kristiansand kunsthall (2015) and NoPlace, Oslo (2014). Nygård has also participated in several groups shows, such as Prophetia, Miro Fundation, Barcelona (2015); Kjerringøy Land Art Biennale (2015); Høstutstillingen (2012). The installations developed for Akershus Kunstsenter are a continuation of the installation Nygårard made at Heimdal kunstforening in 2015.

The exhibition is curated by Tor Arne Samuelsen.