Vil du stille ut i Akershus Kunstsenter, eller i en av våre arenaer?

Please scroll down for English.

Her er informasjon om frister, og hva slags produksjoner Akershus Kunstsenter er ansvarlige for.

Akershus Kunstsenter presenterer skiftende utstillinger i eget bygg, samt i ulike arenaer som skoler og institusjoner i Akershus. Vi tar i mot søknader til alle tre arenaene i de kommende månedene. Se egne frister i det følgende.

Avdeling Pilotgalleriet lager produksjoner til visuell kunst i Den kulturelle skolesekken i Akershus. Visuell kunst defineres her som billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design.
For å søke om produksjoner innen visuell kunst i Den kulturelle skolesekken i Akershus er søknadsfristen 15. september 2016. Se lenke under med søknadsskjema:

http://www.dksakershus.no/pub/akershus/main/?aid=16539&cid=6653 (søknader for skoleåret 2017/2018)

Avdeling Kunstvisitten lager vandreutstillinger til helse- og sosialinstitusjoner i fylket. Ønsker du å stille ut i ulike institusjoner, kan du kontakte Kirsten Mørck ved Kunstvisitten for mer informasjon: kunstvisitten@akershuskunstsenter.no. (Søknadsfrist 01.01.2017 for 2018)

Oslo bussterminal (glassmontre) og veggutstilling i Fylkeskantinen:
Kunstvisitten kuraterer utstillinger til Oslo bussterminal og fylkeskantinen i Galleri Oslo. Utstillere til disse to arenaene må ha tilknytning til Akershus. Send søknad med bilder til kunstvisitten@akershuskunstsenter.no.

Akershus Kunstsenter
Akershus Kunstsenter har som visjon å bli «verdens beste kunstsenter i Norge». For å realisere denne visjonen er vi avhengig av gode utstillinger og prosjekter! Vi ønsker profesjonelle kunstnere, norske og internasjonale, velkommen til å søke om utstillingsplass.

Ønsker du å stille ut eller jobbe sammen med oss om et prosjekt, ber vi deg sende inn en prosjektbeskrivelse/presentasjon av hva du jobber med, CV og vedlegge billedmateriale.

Vi er åpne for tverrkunstneriske prosjekter, stedsspesifikke arbeider, kunst i offentlig rom og tar i tillegg imot ferdige kuraterte konsepter. Søknad sendes på email til utstillingsleder@akershuskunstsenter.no. Billedmateriale kan sendes som digitale vedlegg eller linker. Filer bør være i standardformater (jpg, mp4, pdf). Innsendt materiale returneres ikke. Søknadsfrist for året 2018 er 15. oktober.

For mer informasjon:
http://www.akershuskunstsenter.no/utstillinger/soke-utstillingsplass/

***

In the following is information regarding deadlines and what kinds of productions Akershus Kunstsenter is responsible for.

Akershus Kunstsenter shows exhibitions in our own building, and also in different arenas throughout schools and institutions in Akershus county. We accept applications for all three arenas.

Pilotgalleriet are responsible for visual arts productions in the Cultural Rucksack in Akershus, visual arts hereby defined as contemporary art, arts and crafts, architecture and design. The application deadline is 15. September 2016. Please follow link for application form:

http://www.dksakershus.no/pub/akershus/main/?aid=16539&cid=6653 (applications for the school year 2017/2018)

Kunstvisitten are responsible for touring exhibitions in health- and social institutions in the county. If you wish to exhibit, please contact Kirsten Mørck for more information: kunstvisitten@akershuskunstsenter.no. (deadline 01.01.2017 for 2018)

Oslo Bus Terminal and wall exhibition in the county cafeteria:
Kunstvisitten also curates and produces exhibitions for Oslo Bus Terminal and the county cafeteria in Galleri Oslo. Artists who are interested in these arenas must be connected to Akershus. Please send application with visuals to kunstvisitten@akershuskunstsenter.no.

Akershus Kunstsenter
Our vision is to be the ”world’s best art centre in Norway”. In order to achieve this we are dependent on showing the best exhibitions possible! We welcome professional artists, Norwegian as well as international, to apply for exhibition here.

If you wish to exhibit or collaborate on a project, please send us your project description and presentation of your work, with a resymé and visuals.

We are open for interdisiplinary projects, site-specific works, art in public space, and also curated proposals. Send your applications to utstillingsleder@akershuskunstsenter.no

Visuals can be sent as attachments or links, and files should be in standard formats (jpg, mp4, pdf).

We now accept applications for 2018, and the deadline is 15th of October.