Drawing for Freedom

Please scroll down for English. 

– When I draw what I see, I touch the thing I am looking at with my mind […] but it is as if my hand is caressing its outline.

Siri Hustvedt, forfatter

Tegning forutsetter at man vier tid til den eller det man tegner, og det sies at «å tegne er å se». I prosjektet Drawing for Freedom er det fengslede menneskerettighetsaktivister i Aserbajdsjan som står i fokus, mennesker som diktaturet helst vil skjule for å kunne opprettholde et godt image for omverdenen.

Gjennom å insistere på å synliggjøre de usynlige, inntar Drawing for Freedom en aksjonistisk tilnærming. Bak prosjektet står initiativtaker Anne Marit Austbø, som sammen med Den norske Helsingforskomiteen og Kunstakademiet i Oslo, med professor Jeannette Christensen, inviterte til workshopen «Drawing as a political tool».

20 studenter, samt flere kunstnere har deltatt i det omfattende prosjektet, og i utstillingen presenteres et utvalg arbeider der publikum kan oppleve alt fra klassisk portrettering av de fengslede aktivistene, til arbeider som i bredere grad tar for seg Aserbajdsjan som land. På den måten belyses de samfunnsmessige forholdene på ulike nivåer.

Drawing for Freedom inkluderer fasadeverket House of Government av Elisabeth Samstad og Aksel Octavius Norreen Hauklien. Kunstnernes linotrykk av regjeringsbygget i Baku har blitt overført til et gigantisk banner, og ved å vise det på fasaden til Akershus Kunstsenter trekker kunstnerne paralleller til både det symboltunge regjeringsbygget, men også til landets bruk av heldekkende fasadetekstiler, som de anvender for å pynte opp slitne bygningsfasader før store offisielle arrangementer.

I utstillingen finner vi også en serie malerier som fremstiller presidentens kone. Motivene er hentet fra et tv-intervju der presidentfruen, som nettopp hadde åpnet en utstilling i Paris i regi av Aserbajdsjan, blir konfrontert med utstillingstittelen: Land of Tolerance. Da journalisten med henblikk på regimets manglende ytringsfrihet stiller spørsmål ved utstillingstittelen, får han beskjed om å sjekke sine kilder bedre. Kunstneren bak verkene er Linnea Vestre, og hun deltar også med portretter av de politiske fangene Rasul Jafarov, Anar Mammadli og Khadija Ismayilova.

En annen form for portrettering finnes hos Amanda Hårsmar som gjennom tegning og vev portretterer de politiske fangene. Mønstrene i vevnaden og tegningene er basert på klærne til de politiske fangene, samtidig bærer vevnaden også referanser til Aserbajdsjans tekstiltradisjon.

Referanser til teppetradisjonen finner man også igjen i arbeidene til Suzannah Rehell Øistad, som blant annet viser to lange linotrykk. I motivet finner vi representert presidenten, folket og de politiske fangene, samt visualisering av oljerikdommen og symboler fra aserbajdsjansk tekstiltradisjon.

Professor Jeannette Christensen ved Kunstakademiet i Oslo deltar også i utstillingen, og med neonverket The Biggest Mistake of My Life løfter hun frem historien til aktivisten Shahin Novruzlu. På bakgrunn av påstander om besittelse av narkotika ble dømt til seks års fengsel, og i en alder av bare 17 år var Novruzlu den yngste politiske menneskerettighetsaktivisten som har vært fengslet. Etter 19 måneder ble han løslatt, på bakgrunn av et brev der han måtte skrive at han aldri har vært, eller vil være, medlem av noen politisk organisasjon.

Også kunstner Terje Nicolaisen deltar i prosjektet. Med tegninger som framstiller norske og aserbajdsjanske personer som aktivt bruker sin ytringsfrihet, retter han søkelyset mot ulik behandling av like handlinger. For mens de norske personene hedres for sin kritiske tilnærming til politiske forhold, og slik avdekker forhold i strid med menneskerettigheten, fengsles de aserbajdsjanske dersom rapporteringen går på tvers av hva regimet anser som fordelaktig.

På hver sin måte synliggjør de ulike prosjektene i utstillingen både politiske forhold i Aserbajdsjan og de enkelte fengslede aktivistenes skjebne. Mest konkret kommer den personlige vinklingen til uttrykk i verket til Janne Maria Lysen som kom i direkte kontakt med en fengslet aktivist. Ved å gå gjennom en advokat sendte hun ut forespørsler om de politiske fangene kunne portrettere seg selv, samtidig som hun selv vedla sitt eget og andre personer i prosjektet sitt selvportrett til fangene. Etter lang tid fikk hun svar fra en fengslet aktivist, som på tredje forsøk lyktes med å sende ut et brev. Brevet presenteres i utstillingen, sammen med frimerker av en tegnet sol – et utsnitt fra brevet hun mottok.

Kunstnere i Drawing for Freedom: 
Jeannette Christensen, Anne Marit Austbø, Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki, Hans Adell, Erla Audunsdottir, Julia Alfe Bylund, Øyvor Hansen Engen, Therese Frisk, Aksel Octavius Norreen Hauklien, Amanda Hårsmar, Heidi Klemetsen, Anna Knappe, Kachun Lay, Janne Maria Lysen , Anna Sofie Mathiasen, Nasim Iranpour Mashak, Lykourgos Porfyris, Elisabeth Samstad, Erle Saxegaard, Love Terins, Linnea Vestre, Morten Jensen Vågen, Suzannah Rehell Øistad.

Prosjektet Drawing for Freedom har blant annet vært vist i rådhuset i Paris og ved arrangementet Defenders Day i Stockholm. Den norske europarådsdelegasjonen står bak en søknad om å vise utstillingen i Europarådet i Strasbourg. Visningen i Akershus Kunstsenter er eneste stopp i Norge.

Drawing for Freedom er støttet av Fritt Ord.

Utstillingsperiode: 17.09–16.10

***

To draw presupposes that you devote time to what or who you are drawing. Consequently, «to draw is to see». In the project Drawing for Freedom imprisoned human rights activists in Azerbajian are in focus, people that the regime prefers to keep hidden in order to keep up appearances.

By insisting on exposing those who are invisible, Drawing for Freedom assumes a rather actionist approach. The project was initiated by Anne Marit Austbø, who together with the Norwegian Helsinki Committee and the Academy of Fine Arts, Oslo and Professor Jeannette Christensen, invited to the workshop «Drawing as a political tool».

20 students and several artists have taken part in the extensive project, and the exhibition boasts a selection of works ranging from classic portraits of the imprisoned activists to works that in a broader sense deal with Azerbaijan as a nation. Thus, the socio-political conditions are highlighted on many different levels.

Drawing for Freedom includes the enormous work House of Government by Elisabeth Samstad and Aksel Octavius Norreen Hauklien. After first making a depiction of the building in lino print, they transferred the motif to a enormous banner and installed it on the art centre’s façade, thus drawing parallels to both the government building as a symbol, but also to the regime’s extensive use of textiles covering whole buildings as a quick fix when freshening up the architecture before big public events.

In he exhibition we also find a series of paintings, portraying the president’s wife. The images are from a tv-interview in which the first lady had just opened an exhibition on behalf of the regime. The exhibition had the title Land of Tolerance, and when a critical journalist confronted her with this, referring to the lack of freedom of speech in Azerbaijan, he was told to do better research. The artist behind the paintings is Linnea Vestre, and she also shows portraits of the political prisoners Rasul Jafarov, Anar Mammadli and Khadija Ismayilova.

Another form of portraying can be seen in the works signed Amanda Hårsmår, where she with the help of drawing and textile weave makes representations of the political prisoners. The patterns in the textile and drawings are based on patterns from the prisoner’s clothes, but the textile also references Azerbaijan’s textile tradition.

References to the textile tradition are also evident in the works by Suzannah Rehell Øistad, who presents to large lino prints. The complex motifs depict the president, the people, and the political prisoners, alongside a visualisation of the oil industry and symbols from Azerbaijani textile tradition.

The neon piece The Biggest Mistake of My Life is by professor Jeannette Christensen at the Academy of Fine Arts, Oslo, with which she highlights the story of activist Shahin Novruzlu. At the age of 17 he was accused of possession of drugs and sentenced to six years in prison, thus being the youngest ever political human rights activist being imprisoned. After 19 months he was released, after having to confess in letter’s form that he had never been, nor would ever be, member of any political organization.

The artist Terje Nicolaisen also takes part in the project. With drawings that depict Norwegian and Azerbaijani persons who actively make use of their freedom of speech, he points to the discriminatory treatment of similar actions. For while the Norwegian persons are honoured for their critical approach to political situations and thus reveal events contrary to human rights, the Azerbaijani activists are imprisoned if their statements are in opposition to what the regime sees as beneficial.

Each of the different projects in the exhibition reveals and touches upon both political aspects in Azerbaijan as well as the individual activist’s destinies. A personal approach is probably most concrete in the works of Janne Maria Lysen who came into direct contact with an imprisoned activist. By going through a defence lawyer she sent requests asking if the political prisoners would portray themselves, simultaneously attaching her own and other participant’s self-portraits in the letters. After some time she got a reply from one of the prisoners, who after failing the first two times finally was able to send a letter from the prison. The letter can be seen in the exhibition, alongside stamps of a drawing of a sun – a drawing that was enclosed in the letter that Lysen received from the activist.

The project Drawing for Freedom has among other places been showed in the town hall in Paris, and at the event Defender’s Day in Stockholm. The Norwegian Europe Delegation is currently applying for the exhibition to be shown in the European Council, Strasbourg. The presentation in Akershus Art Centre is the only one in Norway.

Drawing for Freedom is supported by Fritt Ord.