SISTE UKE: The Space Between Here and There: Siri Hermansen / Ariel Reichman

Om utstillingen:
Utstillingen The Space Between Here and There presenterer to kunstnere som møtes i et felles erfaringsfelt, der deres egne observasjoner fra opphold i Jerusalem omgjøres til kunstneriske handlinger. Konfliktsonens alvorlige konsekvenser ligger som en grunntone i utstillingen, men blikket til kunstnerne bringer betrakterne til andre steder.

Et eksempel er Siri Hermansens film Dreaming in the Stonebed Valley, som tar utgangspunkt i Jerusalem Bird Observatory, etablert av israelske aktivister i protest mot okkupasjonspolitikken på Vestbredden. Deres tilnærming er at byggeaktiviteten i området fratar millioner av trekkfugler en mulighet til å hvile på sin ferd mellom Asia og Europa to ganger i året. Filmen gir også et innblikk i grensekontrollen mellom Betlehem og Jerusalem. For å unngå de lange morgenkøene ved kontrollen, har en gruppe palestinere bygget soveplasser av stein i en olivenlund på den israelske siden av grensen, noe som skaper bemerkelsesverdige endringer i naturen.

Også i Ariel Reichman sine arbeider er blikket rettet utover. Et maleri av en blå himmel med hvite skyer viser seg å være en himmel etter missilskyting, der skyene viser seg å være resultat av missiler som kolliderer. Andre arbeider bringer frem assosiasjoner til en mur, men Reichman sine betongsøyler gir neppe beskyttelse. Kanskje blir de heller et bilde på den usikre situasjonen som området er preget av? Et annet aspekt ved Reichmans arbeider er hvordan vi oppfatter verden gjennom en filtrert skjerm, som skaper distanse til betrakteren og bidrar til en umuliggjøring av en reell sansning. Spørsmålet blir da hvordan det filtrerte perspektivet påvirker vår forståelse av en fjern virkelighet. For hvordan er det å leve et liv der angst og uro er like naturlig som livet selv? Kan man venne seg til situasjonen? Darwin skal ha uttalt at det ikke er de sterkeste som overlever, eller de mest intelligente, men de artene som er mest tilpasningsdyktige.

I utstillingen i Akershus Kunstsenter er det rommet mellom ytterpunktene, «the space between», som utforskes. På den måten kan verkene betraktes som et forsøk på å forstå menneskelige overlevelsesstrategier knyttet til universelle forhold, og ikke minst bringe andre blikk inn i en konflikt dominert av polariserte fremstillinger.

Digital katalog her.

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar.
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Fritt, BKH produksjonsstipend, Asylum Arts og Artis.

Siri Hermansen er for øvrig også aktuell med utstilling i 3,14 i Bergen.

Siri Hermansen, Dreaming in the stonebed valley, videostill.
Siri Hermansen, Dreaming in the stonebed valley, videostill.

 

///

Please join us for the opening of The Space Between Here and There, with Siri Hermansen and Ariel Reichman! On the opening there will also be an artist talk, moderated by Kjetil Røed, critic in Aftenposten.

About the exhibition:
The exhibition The Space Between Here and There presents two artists who come together through shared experiences, turning their own observations from residencies in Jerusalem into artistic expressions. The conflict zone’s severe consequences form an underlying note to the exhibition, yet the artists’ gaze brings the viewers elsewhere.

One example is Siri Hermansen’s (b. 1969) film Dreaming in the Stonebed Valley, which takes the Jerusalem Bird Observatory as point of departure. The observatory was established by Israeli activists as a protest against the occupation of the West Bank. Their approach to this is based on how the building activity in the area deprives millions of migratory birds of the chance to rest on their twice-a-year journey between Asia and Europe.

The film also provides insight into the border control between Bethlehem and Jerusalem. In order to avoid the massive morning queues at the checkpoint, a group of Palestinians have built resting places of rocks in an olive grove nearby the border, which has created remarkable changes in nature.

In much the same way, our perception is also directed outwards by Ariel Reichman’s (b. 1979) work. A painting of a blue sky dotted with white clouds turns out to portray the aftermath of a missile interception, where the clouds are actually smoke from the colliding missiles. Other works call up associations to a barrier, but Reichman’s concrete columns are unlikely to provide the protection needed. Perhaps instead they serve as images of the insecure situation that defines the area?

Another aspect of Reichman’s work is the filtering of the world through screens. As viewers and outsiders, we don’t actually experience the reality of the situation in a conflict zone as such; we only see it filtered through screens. The question then becomes: how does this filtered perspective influence our understanding of a distant reality?

How is it, then, to lead a life where anxiety and unrest are a natural part of life itself? Could one ever really get used to such a situation? Darwin once said that it is not the strongest that survive, or the most intelligent, but rather the species that are the most adaptable.

In this exhibition it is the area between the extremes – “the space between” – that is explored. Consequently, the art works can be seen as means to try to understand human strategies for survival, tied to universal circumstances. Not least, it is an attempt to bring forth other perceptions and perspectives in a conflict dominated by polarised depictions.

Online catalogue here.

Curator: Rikke Komissar
The exhibition is generously supported by Arts Council Norway, Fritt Ord, BKH stipend, Asylum arts and Artis.