Akershus Kunstsenter søker kurator

I 2020 flytter Akershus Kunstsenter i nytt bygg. I prosessen fram mot det ønsker vi å styrke fagstaben.

(please scroll down for English)

Akershus Kunstsenter er et av Norges største regionale kunstsentre, med syv ansatte og flere engasjerte formidlere, helgevakter og teknikere. Kunstsenteret har opparbeidet seg profil som et aktuelt, utforskende og solid visningssted for samtidskunst, med tilholdssted i Lillestrøm, kun 10 minutter med tog fra Oslo. I 2020 flytter kunstsenteret inn i nytt bygg, noe som innebærer økt aktivitet og behov for styrket fagstab.

Vi søker etter kurator i 50% stilling som kan utvikle utstillinger, sosiale prosjekter og festivaler i samarbeid med øvrig stab. Som del av arbeidet er også tekstutvikling, formidling, søke midler fra offentlige og private instanser, og oppfølging av prosjektbudsjetter. Vedkommende må være ryddig, strukturert, effektiv og takle høyt arbeidspress.

Å kunne tenke nytt og utfordre hva en utstilling kan være er viktig, det samme å ha en forståelse for de utfordringer det innebærer å holde til en mindre by.

Vi ønsker oss en arbeidsom, fleksibel og utadvendt person, som kan jobbe selvstendig og i team. Du må kunne vise til konkret erfaring fra kuratorisk arbeid, og til kompetanse på norsk og internasjonal samtidskunst. Søkere må ha relevant utdanning på masternivå, og snakke norsk (eller et skandinavisk språk), samt beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet vektlegges. Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Rikke Komissar, mobil 45 27 06 34 / kontor 64 84 34 44.

Send søknad merket «kuratorstilling» til: dagligleder@akershuskunstsenter.no

Praktisk informasjon:
* Søknadsfrist: 7. mai 2018
* Tiltredelse: 13. august 2018
* Prøvetid: 6 mnd
* Jobbtype: Kurator
* Deltid: 50%
* Lønn: Ltr. 50 (Statens lønnstabell)
* Arbeidssted: Akershus Kunstsenter, Storgt. 4, Lillestrøm

***

Akershus Kunstsenter seeks curator
Akershus Kunstsenter is one of Norway’s largest regional art centers, with a staff of seven people and also several guides, hosts and technicians. The art center has developed a profile as up to date, explorative and consistent space for contemporary art, located in Lillestrøm, only 10 minutes by train from Oslo central station. In 2020 we will move to a new building, which entails increased activity and a need for reinforcements of staff.

We seek a curator in a 50% position who can develop exhibitions, social projects and festivals in collaboration with the rest of staff. Text developing and educational activities are also part of the position, in addition to fundraising from public and private sources, and control with project budgets. The person we seek is orderly, structured, efficent, and can handle a high workload and stress from time to time.

The ability to think innovatively and to challenge what an exhibition can actually be is important, and also to have an understanding for those challenges that may come as a consequence of being situated in a smaller town.

We look for a hardworking, flexible and outgoing person who can work independently and collaborate. References to actual experience from curatorial work and indebth knowledge on Norwegian and international contemproary art is required. Applicants must have relevant education on MA-level, speak either Norwegian or another Scandinavian language, and master English spoken and written.

Personal suitability is emphasised. Inquiries about the position to director Rikke Komissar, phone (0047) 45 27 06 34 / (0047) 64 84 34 44.

Mark the application ”curator position” and email i to dagligleder@akershuskunstsenter.no

Practical information:
Submit applications no later than 7 May 2018.
Start: 13 August 2018
Trial period: 6 months
Position: Curator
Position size: 50%
Salary: Ltr. 50 (Statens lønnstabell)
Work place: Akershus Kunstsenter, Storgt. 4, Lillestrøm
Webpage: www.akershuskunstsenter.no