Et maleri er et dikt uten ord

Wendimagegn Belete, Esther Maria Bjørneboe, Hennie Ann Isdahl, Kiyoshi Yamamoto

Akkurat som det finnes flere former for dikt, kan vi se ulike former for maleri, fra det klassisk figurative til det abstrakte, fra monokromer til installasjoner. I likhet med poesien kan maleriet ofte beskrive en situasjon, erfaring eller en tankeprosess. Det kan invitere inn i stemninger eller trigge til undring, like mye som det kan være humoristisk og lekent. I utstillingen Et maleri er et dikt uten ord møter vi fire kunstnere som på ulike måter fordyper seg i maleriske prosesser. 

Hennie Ann Isdahl (f. 1955) arbeider i grenseland mellom maleri, objekt og skulptur, og undersøker det skulpturelle i maleriet og det maleriske i skulpturen. Både farge og materialitet er vesentlige sider av hennes praksis, og hun utforsker dette til det fulle i sine to prosjekter Alternation og Ephemeral, utført blant annet med billakk og akryl på mdf. Koloritten og kraften i fargespillet fremstår like presist som malerienes og skulpturenes former, der det avgjørende er å finne frem til det punktet der delene og fargene sitter perfekt, der de går opp i en høyere enhet så å si.

Esther Maria Bjørneboe (f. 1971) kan vise til en lang karriere som maler, men har de seneste årene også gjort seg bemerket som rettstegner. I Akershus Kunstsenter presenteres en serie abstrakte malerier under tittelen Omdreininger. Prosjektet begynte med en ryddeprosess i atelieret, der en mangeårig produksjon kom til syne. Bjørneboe rettet et undersøkende og nysgjerrig blikk på sine tidligere arbeider, og sett i retrospekt var det særlig ett spørsmål som kom fram: Har hun egentlig problematisert ett og samme bilde? Hele tiden handler det om form, farge og flate, der formatet legger føringer for hvor maleriet slutter. Selv om arbeidene har gjennomgått store endringer i komposisjon og farge, kan man spore en kjerne i de tidligere arbeidene som hun fremdeles er opptatt av. Idéen om at bildene muligens kretser rundt den samme kjernen – gir dette prosjektet et klart tema: Omdreininger.

Kiyoshi Yamamoto (f. 1982) har i mange år vært inspirert av den tyske kunstneren og tekstildesigneren Anni Albers (1899–1994), som gjennom en livslang karriere utforsket tekstiler i et minimalistisk og grafisk formspråk. Albers satt også flere mønstre ut i masseproduksjon, noe som har påvirket Yamamotos måte å arbeide på: Han ser ingen motsetning i at noe som er industrielt produsert, også kan oppfattes som unika. Yamamoto henviser også til et besøk i Hopperstad stavkirke som inspirasjon, der forholdet mellom maleri, materiale og arkitektur går opp i en større enhet. Yamamoto sine arbeider fremstår som utforskende og sanselige, der ulike materialer og form smelter sammen til en større komposisjon.

Wendimagegn Belete (f. 1986) arbeider med abstrakte malerier med figurative innslag, der motivkretsen ofte er hentet fra historisk dokumentasjon med tilknytning til hans hjemland, Etiopia. Hos Belete flettes fragmenter av hjemlandets historie inn i en intuitiv og ekspressiv malestil, og arbeidene vitner om en sterk tilstedeværelse, der flere fortellinger får plass parallelt. De forskjellige lagene og sjiktene i Beletes malerier legges over hverandre, men titter en nøye på maleriene kan en flerfoldig billedverden fremtre.

Utstillingen er kuratert av Kirsten Mørck, leder for avdeling Kunstvisitten. Etter endt utstilling i kunstsenteret, skal utstillingen deles i fire mindre separatutstillinger som skal turnere i helse- og sosialinstitusjoner i Akershus.
Utstillingsperiode: 11. januar – 10. februar 2019.

***

Just as there are numerous types of poetry, we can discern various forms of painting: from classically figurative to abstract, from monochromes to installations. As with poetry, paintings can often describe a situation, an experience, or a thought process. They can invite moods or prompt admiration, just as much as they can be humorous and playful. In the exhibition A painting is a poem without words, we meet four artists who immerse themselves in the different processes of painting.

Hennie Ann Isdahl (b. 1955) works across painting, object, and sculpture by examining the sculptural aspects of painting and the painting-like aspects of sculpture. Both colour and materiality are significant parts of her work, explored to the fullest in her project Alternation. The hues and the force of their interplay come across as precisely as the curve of a sculpture, in which it is crucial to find the point where each part fits perfectly, and where they become part of a greater whole.

Esther Maria Bjørneboe’s (b. 1971) project consists of a series of abstract paintings under the title Omdreininger [Revolutions]. The project started in the process of cleaning her studio, where productions from many years ago saw the light again. Bjørneboe casts an inquisitive and curious gaze at her earlier work. Seen in retrospect, there was one particular question that emerged, given her many years of painting: did she really problematize one and the same image over and over again? Had it always been about form, colour, surface, and the format delineating where the painting would end? Even though Bjørneboe’s work has gone through huge changes in composition and colour, a traceable core to her earlier works shined through all paintings, creating a clear theme: Revolutions.

Kiyoshi Yamamoto (b. 1982) has, for a number of years, been inspired by the German artist and textile designer Anni Albers (1899– 1994), who throughout a life-long career explored textiles in a minimalist and graphic expression. Albers also started the mass production of several patterns, which in turn affected Yamamoto’s way of working. In fact, Yamamoto sees no contradiction in something industrially produced being perceived as unique. As a source of inspiration, Yamamoto also highlights a visit to Hopperstad Stave Church: a place where the relationship between painting, material, and architecture are part of forming a greater whole. Yamamoto’s work also comes across as exploratory and sensory, where various materials and shapes melt together into a larger composition.

Wendimagegn Belete (b. 1986) works with abstract paintings and figurative notes, in which the collection of motifs is often taken from documentation related to his homeland, Ethiopia. Historical fragments from Belete’s homeland are woven into an intuitive and expressive style of painting, and his work bears witness to a strong presence, where multiple stories can be told in parallel. The different layers of Belete’s paintings overlie each other, but if one looks closely, a manifold world of images may appear.

The exhibition is curated by Kirsten Mørck, head of Akershus Art Centre’s department for art in health- and social-institutions. Upon its conclusion at the Art Centre, the exhibition will be divided into four smaller solo exhibitions that will tour the health- and social-institutions in Akershus County.