Vedtekter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Akershus Kunstsenter. Fra 01.09.2020 blir navnet Nitja senter for samtidskunst. Foreningen ble stiftet i 1986.

§ 2 Formål
Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst skal:
– vise og formidle samtidskunst til et bredt lag av befolkningen i eget bygg og gjennom utadrettet virksomhet
– aktualisere og stimulere til økt interesse for billedkunst og kunsthåndverk
– være et kompetansesenter for kunst i offentlig rom
– verne om kunstnernes uttrykksfrihet og være en motvekt til den kommersielle kunstarenaen
– være et kontaktledd mellom kunstnere, offentlige og private brukere.

§ 3 Medlemmer
Foreningens medlemmer er organisasjonene Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og Norske Kunsthåndverkere Viken.

§ 4 Organer
Organene i Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst er representantskapet (§ 5–6), styret (§ 7), valgkomitéen (§ 8) og RSU (§ 9).

§ 5 Representantskapet 

§ 5–1 Representantskapet er foreningens årsmøte og høyeste beslutningsorgan.

Representantskapet består av seks personer fordelt på følgende måte:
– To representanter med to vara oppnevnt av styret i Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) – To representanter med to vara oppnevnt av styret i Norske Kunsthåndverkere Viken.
– En representant med en vara oppnevnt av Viken fylkeskommune.
– En representant med en vara oppnevnt av Lillestrøm kommune.

Representantene og vara er oppnevnt for en periode på to år. Representantskapet ledes av en representant fra fylket eller kommunen. I tillegg skal direktør og styreleder møte med tale- og forslagsrett.

Medlemsorganisasjonene sender skriftlig melding til Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst hvert år etter medlemsorganisasjonenes årsmøter, om hvem som er oppnevnt. Vara må meldes inn og må møte ved forfall.

§ 5–2 Representantskapsmøte avholdes hvert år innen juni måned.

§ 5–3 Representantskapet innkalles av styret med minst seks ukers varsel til styret i medlemsorganisasjonene og oppnevnte representanter. Medlemsorganisasjonene og representantskapets medlemmer kan fremme forslag til saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet. Slike forslag må være innkommet til Akershus Kunstsenter minst fire uker før møtet skal finne sted. Senest to uker før møtet skal finne sted, sendes det ut saksliste og saksdokumenter til representantskapets medlemmer og medlemsorganisasjonene.

§ 5–4 Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede. Det kan ikke treffes vedtak om saker som ikke står på sakslisten. Med mindre annet fremgår av vedtektene, fattes vedtak med alminnelig flertall. Det skal føres møteprotokoll. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Dobbeltstemme kan ikke anvendes i beslutning om vedtektsendringer.

Akershus Kunstsenters / Nitja senter for samtidskunst styremedlemmer har møte- tale- og forslagsrett i representantskapet.

§ 5–5 Dersom representantskapet ikke er beslutningsdyktig, innkalles medlemmene skriftlig til ekstraordinært møte med fire ukers varsel der vedtak kan fattes av de frammøtte etter ellers gjeldende regler (jf. § 6).

§ 5–6 Representantskapet skal behandle:
– Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
– Årsmelding, til godkjenning
– Regnskap og revisjonsberetning, til godkjenning
– Budsjett, til orientering
– Handlingsplan, til orientering
– Innkomne forslag (jf. § 5–3)
– Valg av revisor
– Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen.

Andre saker enn de som er kunngjort i innkallingen kan ikke behandles.

§ 6 Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært møte i representantskapet holdes når styret bestemmer det eller når minst en av medlemsorganisasjonene krever det. Det innkalles på samme måte som for representantskapets årsmøte. Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret

§ 7– 1
Styret har ansvar for forvaltning og drift av foreningen og er Akershus Kunstsenters / Nitja senter for samtidskunsts øverste myndighet mellom representantskapsmøtene. Styret ansetter direktør ved kunstsenteret.

§ 7–2 Styret skal bestå av fem medlemmer, med personlige varamedlemmer.

Styret skal ha:
– en representant fra Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
– en representant fra Norske Kunsthåndverkere Viken.
– en billedkunstner/kunsthåndverker valgt på fritt grunnlag
– ett medlem valgt på fritt grunnlag
– en ansattes representant

Styret konstituerer seg selv etter hvert representantskap, og velger leder og nestleder blant styrets kunstnere.

Styrerepresentantene oppnevnes for en periode på to år av gangen med mulighet til forlengelse. Det bør bestrebes overlappende styreperioder for å sikre kontinuitet.

§ 7–3 Det avholdes minst fire styremøter per år. Styret innkalles av styreleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal signeres av styrets medlemmer.

Akershus Kunstsenters / Nitja senter for samtidskunsts direktør er styrets sekretær og deltar på styremøtene. Direktør har tale- og forslagsrett. Andre kan innvilges slik rett av styret.

Styret er beslutningsdyktig når styret er formelt innkalt og minst tre av styrets medlemmer er tilstede og to av disse er kunstnerrepresentanter.

§ 7- 4 Foreningen tegnes av direktør og styreleder i fellesskap.

§ 8 Valgkomité
Valgkomiteen innstiller kandidater til styret. Komiteen arbeider etter instruks vedtatt av styret.

Valgkomiteen skal ha dialog med direktør og styreleder i Akershus Kunstsenter/ Nitja senter for samtidskunst for å avklare behov for kompetanse i styret.

Valgkomiteen består av tre personer fordelt på følgende måte:
– En representant med en vara oppnevnt av styret i BOA.
– En representant med en vara oppnevnt av styret i Norske Kunsthåndverkere Viken.
– En representant med en vara oppnevnt av styret i Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst

Medlemmene i valgkomiteen oppnevnes for to år av gangen. Forslag på representanter til valgkomite kan innsendes av Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst til medlemsorganisasjonene.

Medlemsorganisasjonene sender skriftlig melding til Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst hvert år etter medlemsorganisasjonenes årsmøter om hvem som er oppnevnt.

Valgkomiteens forhandlinger er interne. Komiteens medlemmer skal behandle komiteens arbeid med fortrolighet.

§ 9 RSU
Det regionale samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU) består av følgende 2 representanter:
– 1 representant med vara oppnevnt av BOA.
– 1 representant med vara oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Viken.
– RSU konstituerer seg selv og velger leder. RSU arbeider etter instruks vedtatt av styret i Akershus Kunstsenter / Nitja senter for samtidskunst. Det føres protokoll fra møtene.

§ 10 Programmering
Det er direktør, i samarbeid med kunstfaglig stab, som utvikler kunstnerisk program. Programmet legges frem for styret en gang pr. år for godkjenning.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer i vedtektene kan bare foretas på representantskapsmøte etter forslag fra styret eller medlemmene jf. § 5–3. Vedtak om endring krever 2/3 flertall.

§ 12 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på representantskapsmøte etter forslag fra styret eller medlemmene. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjøres med 3/4 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Kapital som er igjen etter at alle krav er dekket, disponeres i samsvar med foreningens formål og i dialog med Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 10. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som representantskapet skal stemme over.

Vedtatt på representantskapsmøtet 29. november 2019.

Representanter: Heidi Hovemoen, Jan Teksum, Linda Lothe, Heidi Ella Sand, Ivan Galuzin, Steffen Håndlykken.