Kommende utstillinger

 

18.08–17.09
Flagget følger flesket
– ANNEX m/gjester 

Som helhet er utstillingen en undersøkelse av Norges rolle i den globale utviklingen, sett i lys av dagens flyktningsituasjon. Er det en konflikt mellom våre nasjonale grunnverdier og den lønnsomme egeninteressen? Hva bidrar til at mennesker legger ut på flukt, og hvilken rolle spiller Norge?

Den nasjonale selvfølelsen holdes også under lupen i utstillingen, og det stilles spørsmål ved hvordan vi forstår oss selv og hvordan vi ønsker å framstå internasjonalt. Utstillingen sammenfaller for øvrig med Stortingsvalget 11. september 2017, og Flagget følger flesket vil forholde seg aktivt til dette.

Kunstnergruppen ANNEX arbeider med ulike utrykk, og som en vesentlig del av utstillingen legges det opp til sosiale møter og debatt.

ANNEX består av Mona Bentzen, Marie Skeie, Kjersti G. Andvig og Solveig Syversen. Æresgjest i utstillingen er maleren Rolf Groven.

Kurator: ANNEX

29.09–29.10
What is Left Behind: 
Robin Danielson / Silas Inoue / Oliver Kunkel / Theis Wendt

Med tegning, installasjon, tekstil og relasjonelle verk, vil What Is Left Behind presentere fem kunstnere som på ulike måter tar for seg begrepet «å sette spor». Noen av prosjektene uttrykker dette ved å ta opp miljømessige aspekter knyttet til en verden i forandring, mens andre reflekterer rundt hvordan kunstneriske handlinger også etterlater spor. Naturen og det organiske løper som visuelle og tematiske tråder gjennom utstillingen.

Mens forholdet mellom hud og kosmetikkproduksjon er utgangspunkt for enkelte arbeider, er konsekvenser av naturkatastrofer springbrett for andre. I utstillingen problematiseres også endringer i flora og fauna, som følge av både invaderende og utryddede arter.

Hvordan disse temaene får resonans i kunsten er gjennomgående, men også utfallet av kunstneriske handlinger i seg selv. For hvilke spor kan en kunstner etterlate seg i sitt eget arbeid? I hvilken grad er rester av pros- ess synlige i et verk, og hva gjør det med det endelige verket? Og ikke minst, hvordan kan forhold i naturen få sitt ekko i kunsten?

Kurator: Monica Holmen

10.11–10.12
Jan Christensen / Inga Sund Hofset / Nina Skarsbø

I denne perioden har kunstsenteret invitert tre kunstnere: to nyutdannede og en med lengre fartstid i feltet. Til felles har de vist en leken og utforskende tilnærming til sin kunstneriske praksis, der konseptuelle tilnærminger kombineres med formale virkemidler.

Jan Christensen (f. 1977) arbeider konsekvent med kunst som et eksperimentelt tankerom gjennom uttrykk som foto, maleri, installasjon og skulptur. Den kritiske samtalen rundt kunst, samt verk som peker til annen samfunnsdebatt, er gjentagende tema og grep i hans produksjon. Ved hjelp av tekst og bilder skapes verk som er poengterte og tvetydige. Hans varierte praksis, som også inkluderer ulike kunstneriske samarbeid, resulterer ofte i nye uttrykk og teknologiske eksperimenter. Med verk av monumental skala, enten det er store dimensjoner eller problematiske temaer, etterstreber han en kompromissløs tilnærming til kunstfaglige paradigmer. Christensens holdning om at kunstfeltet skal fungere som arena for marginale uttrykk og progressive meninger gjør at kunstnerskapet som helhet kan tolkes som en serie kunstneriske øvelser som risikosport.

Nina Skarsbø (f.1984) jobber med skulptur og installasjon med utgangspunkt i mennesket og dets forhold til naturen. Hennes arbeider kan leses som en kommentar til vitenskapelige fenomener og arkitektoniske strukturer. Gjennom manipulasjon av materialer, skaper Skarsbø illusjoner som gjør at objekter kan framstå som noe annet, og stiller slik spørsmål ved det vi ser. For kan vi stole på vår egen persepsjon? Hvordan skal vi lese en skulptur tilsynelatende utført i granitt, som viser seg å være laget av noe helt annet? Refleksjoner rundt hvordan naturen i dag har blitt til en kulturell kategori og et vitenskapelig produkt er gjennomgående i Skarsbøs arbeider, som også reiser spørsmål omkring hvordan vi forandrer naturen gjennom genmanipulasjon og teknologi.

Det filosofiske aspektet omkring kulturell og intuitiv meningsdannelse finner vi også igjen i Inga Sund Hofsets (f. 1983) arbeider. Gjennom maleri, skulptur og tekst utforsker Hofset forholdet mellom abstraksjon og menneskelig erfaring. Et abstrakt maleri kan behandle interne formale problemstillinger eller vitne om en ytre virkelighet. Når oppfattes en strek som en gest, og når forstås den som en kontur? Verkenes litterære titler understreker tvetydigheten rundt hvordan mening dannes. Maleriet som bilde og objekt står sentralt i Hofsets arbeider, der hun utforsker både maleriets mulighet som representasjon og dets romlige tilstedeværelse i møtet med betrakteren.

Kuratorer: Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen